คำกริยา

การเลือกกาล (tense) ของคำกริยาและการผันคำกริยาให้ถูกต้องถือเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยุ่งยากในภาษาอังกฤษ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปของกริยาในแต่ละ tense และวิธีใช้อย่างถูกต้อง ให้คลิกที่ tense ที่คุณต้องการ หรือเลือกดูรายการและการอ้างอิงทั้งหมด

Tenses ที่ใช้บอกปัจจุบัน ในภาษาอังกฤษ ตัวอย่าง
Simple present tense They walk home.
Present continuous tense They are walking home.
Tenses ที่ใช้บอกอดีต ในภาษาอังกฤษ   
Simple past tense Peter lived in China in 1965.
Past continuous tense I was reading when she arrived.
Perfect Tenses ในภาษาอังกฤษ  
Present perfect tense I have lived here since 1987.
Present perfect continuous I have been living here for years.
Past perfect We had been to see her several times before she visited us.
Past perfect continuous He had been watching her for some time when she turned and smiled.
Future perfect We will have arrived in the States by the time you get this letter.
Future perfect continuous By the end of your course, you will have been studying for five years.
Tenses ที่ใช้บอกอนาคต ในภาษาอังกฤษ  
Simple future tense They will go to Italy next week.
Future continuous tense I will be travelling by train.
Tenses ที่ใช้บอกเงื่อนไข ในภาษาอังกฤษ  
ประโยคเงื่อนไขแบบ 0 If ice gets hot it melts.
ประโยคเงื่อนไขแบบที่ 1 If he is late I will be angry.
ประโยคเงื่อนไขแบบที่ 2 If he was in Australia he would be getting up now.
ประโยคเงื่อนไขแบบที่ 3 She would have visited me if she had had time.
ประโยคเงื่อนไขแบบผสม I would be playing tennis if I hadn't broken my arm.
รูปแบบ -ing ในภาษาอังกฤษ  
Gerund I like swimming.
Present participle She goes running every morning.
กริยาช่อง 1 (Infinitives)  
ประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำ (Passive voice)