Speech

ในส่วนนี้คุณจะได้เรียนรู้วิธีการอ้างถึงคำพูดของคนอื่นแบบตรง ๆ (direct speech) และวิธีการนำคำพูดของคนอื่นมาเล่าต่อ (indirect หรือ reported speech) อย่างถูกต้อง

การอ้างถึงคำพูดของคนอื่นในภาษาอังกฤษ