การเขียนคำสั่ง คำขอร้อง & คำแนะนำใน Reported Speech

การเขียนคำสั่งและคำขอร้องใน reported speech

เมื่อต้องการเขียนคำสั่งหรือคำขอร้อง เราสามารถใช้ 'tell' + อนุประโยคที่ใช้ to เช่น He told me to go away. โครงสร้างประโยค คือ verb + indirect object + to-clause กรรมรอง คือ คนที่ถูกพูดด้วย คำกริยาอื่น ๆ ที่ใช้ในการเขียนคำสั่งหรือคำขอรอง คือ command, order, warn, ask, advise, invite, beg, teach และ forbid

ตัวอย่างเช่น
Direct speech Indirect speech
The doctor said to me, "Stop smoking!". The doctor told me to stop smoking.
"Get out of the car!" said the policeman. The policeman ordered him to get out of the car.
"Could you please be quiet," she said. She asked me to be quiet.
The man with the gun said to us, "Don't move!" The man with the gun warned us not to move.
คำขอบางสิงที่เป็นวัตถุ

การขอบางอย่างที่เป็นวัตถุให้ใช้  "asked for" + วัตถุที่ต้องการ

ตัวอย่างเช่น
Direct speech Indirect speech
"Can I have an apple?", she asked. She asked for an apple.
"Can I have the newspaper, please?" He asked for the newspaper.
"May I have a glass of water?" he said. He asked for a glass of water.
"Sugar, please." She asked for the sugar.
"Could I have three kilos of onions?" He asked for three kilos of onions.

คำแนะนำ

คำกริยาที่มักจะพบบ่อยมากที่สุดในการเขียนคำแนะนำ คือ suggest, insist, recommend, demand, request และ propose แล้วตามด้วยอนุประโยค จะใช้ร่วมกับ 'that' หรือ 'should' หรือไม่ก็ได้ (ดู 2 ตัวอย่างแรกด้านล่าง) โปรดจำว่า suggest, recommend และ propose สามารถตามด้วย V.+ ing ที่ใช้นำหน้าคำนาม (gerund) ได้เพื่อให้คุณไม่จำเป็นต้องพูดถึงกรรมรอง (หรือคนที่ถูกแนะนำ) และยังสุภาพมากกว่าด้วย ตัวอย่างที่ 4 – 5 คือ ตัวอย่างการใช้ V.+ ing ที่ใช้นำหน้าคำนาม (gerund)

ตัวอย่างเช่น
Direct speech Indirect speech
She said, "Why don't you get a mechanic to look at the car?" She suggested that I should get a mechanic to look at the car. OR
She suggested I should get a mechanic to look at the car. OR
She suggested that I get a mechanic to look at the car.OR
She suggested I get a mechanic to look at the car.
"Why don't you go to the doctor?" he said. He suggested I go to the doctor. OR
He suggested that I go to the doctor. OR
He suggested I should go to the doctor.OR
He suggested that I should go to the doctor.
"It would be a good idea to see the dentist", said my mother. My mother suggested I see the dentist.
The dentist said, "I think you should use a different toothbrush". The dentist recommended using a different toothbrush.
You said, "I don't think you have time to see the dentist this week." You suggested postponing my visit to the dentist.
I said, "I don't think you should see the dentist this week." I suggested postponing your visit to the dentist.
My manager said, "I think we should examine the budget carefully at this meeting." My manager proposed that we examine the budget carefully at the meeting.
"Why don't you sleep overnight at my house?" she said. She suggested that I sleep overnight at her house.