เครื่องหมายวรรคตอน

เครื่องหมายวรรคตอนเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเขียนภาษาอังกฤษ เพราะไม่เพียงแต่ช่วยให้ประโยคที่ใช้สื่อสารมีความชัดเจนมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจสิ่งที่อ่านได้อย่างถูกต้องอีกด้วย

การอ่านข้อความที่ปราศจากเครื่องหมายวรรคตอนด้านล่างนี้ จะทำให้คุณเห็นว่าเครื่องหมายวรรคตอนมีความสำคัญมากเพียงไร

perhaps you dont always need to use commas periods colons etc to make sentences clear when i am in a hurry tired cold lazy or angry i sometimes leave out punctuation marks grammar is stupid i can write without it and dont need it my uncle Harry once said he was not very clever and i never understood a word he wrote to me i think ill learn some punctuation not too much enough to write to Uncle Harry he needs some help

และลองอ่านข้อความเดียวกันนี้ที่มีเครื่องหมายวรรคตอนกำกับไว้ คุณจะเห็นว่า มันจะแตกต่างจากการอ่านประโยคด้านบนมากทีเดียว!

Perhaps you don't always need to use commas, periods, colons etc. to make sentences clear. When I am in a hurry, tired, cold, lazy, or angry I sometimes leave out punctuation marks. "Grammar is stupid! I can write without it and don't need it," my uncle Harry once said. He was not very clever, and I never understood a word he wrote to me. I think I'll learn some punctuation - not too much, enough to write to Uncle Harry. He needs some help!

การเรียนรู้การใช้เครื่องหมายวรรคตอนในบทเรียนนี้จะช่วยให้คุณสามารถเขียนภาษาอังกฤษได้ชัดเจน แม่นยำและสละสลวยมากยิ่งขึ้น

กฏการใช้เครื่องหมายวรรคตอนในภาษาอังกฤษ
  • the period (หรือที่ภาษาอังกฤษแบบบริติชเรียกว่า full stop)
  • the comma หรือเครื่องหมายจุลภาค (,)
  • the exclamation mark หรือเครื่องหมายตกใจ (!)
  • the question mark หรือเครื่องหมายคำถาม (?)
  • the colon หรือเครื่องหมายทวิภาค (:)
  • the semicolon หรือเครื่องหมายอัฒภาค (;)
  • the quotation mark หรือเครื่องหมายอัญประกาศ (“ ”)
  • the apostrophe หรือเครื่องหมายอะพอสทรอฟี (’)
  • the hyphen and the dash หรือเครื่องหมายยัติภังค์ (-) และ ยัติภาค ( - )
  • parentheses and brackets หรือเครื่องหมายวงเล็บ