ประโยคที่ใช้ขยายความหมายของคำนาม/คำสรรพนามที่อยู่ข้างหน้า (Relative Clauses)

ประโยคที่ใช้ขยายความหมายของคำนาม/คำสรรพนามที่อยู่ข้างหน้า (Relative Clauses) คือ อนุประโยคที่ทำหน้าที่เหมือนกับคำคุณศัพท์ มีหน้าที่ขยายคำนามที่อยู่ส่วนหน้า โดยทั่วไปแล้ว ไม่ได้มีความสำคัญกับประโยคมากนัก มักจะมีไว้เพื่อขยายความเท่านั้น หากลบ relative clauses ออกจากประโยค ประโยคนั้น ๆ ก็ยังเป็นที่เข้าใจได้ Relative clauses มีอยู่ 2 ประเภท ผู้เรียนจำเป็นต้องแยกแยะ relative clauses ทั้ง 2 แบบนี้ได้ เพราะทั้ง 2 แบบมีวิธีจะใช้สรรพนามที่แตกต่างกัน สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ตำแหน่งการวางคำบุพบทใน relative clauses

อนุประโยคที่ขยายคำนาม/คำสรรพนามที่อยู่ข้างหน้าเพื่อให้ความหมายชัดเจนมากขึ้น (defining relative clauses)

อนุประโยคที่ขยายคำนาม/คำสรรพนามที่อยู่ข้างหน้าเพื่อให้ความหมายชัดเจนมากขึ้น (defining relative clauses) บอกให้เราทราบอย่างเจาะจงมากขึ้นว่า ในกลุ่มนั้น ๆ เรากำลังพูดถึงคนไหนหรือของสิ่งใด หากลบอนุประโยคประเภทนี้ออก ความหมายของประโยคนั้นจะเปลี่ยนไปหรือคลุมเคลือขึ้นอย่างเห็นได้ชัด การใช้อนุประโยคประเภทนี้ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องหมาย comma หรือใส่วงเล็บ

ตัวอย่างเช่น
  • The woman who visited me in the hospital was very kind.
  • The umbrella that I bought last week is already broken.
  • The man who stole my backpack has been arrested.
  • The weather that we had this summer was beautiful.

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ อนุประโยคที่ขยายคำนาม/คำสรรพนามที่อยู่ข้างหน้าเพื่อให้ความหมายชัดเจนมากขึ้น (defining relative clauses) อย่างถูกต้องได้ที่นี่

อนุประโยคที่ใช้เสริมรายละเอียดคำนาม/คำสรรพนามที่อยู่ข้างหน้า (non-defining relative clauses)

อนุประโยคที่ใช้เสริมรายละเอียดคำนาม/คำสรรพนามที่อยู่ข้างหน้า (non-defining relative clauses) จะให้เราทราบข้อมูลมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับคนหรือสิ่งที่เรากำลังพูดถึงอยู่ หากลบอนุประโยคประเภทนี้ออก เราจะเสียข้อมูลบางอย่างไปแต่ความหมายโดยรวมของประโยคยังคงอยู่ การใช้อนุประโยคประเภทนี้จำเป็นต้องใช้เครื่องหมาย comma หรือใส่วงเล็บเพื่อแยกส่วนนี้ออกจากประโยคหลัก

ตัวอย่างเช่น
  • The farmer, whose name was Fred, sold us 10 pounds of potatoes.
  • Elephants, which are the largest land mammals, live in herds of 10 or more adults.
  • The author, who graduated from the same university I did, gave a wonderful presentation.
  • My mother, who is 86, lives in Paris.

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ อนุประโยคที่ใช้เสริมรายละเอียดคำนาม/คำสรรพนามที่อยู่ข้างหน้า (non-defining relative clauses) อย่างถูกต้องได้ที่นี่