อนุประโยคที่ใช้เสริมรายละเอียดคำนาม/คำสรรพนามที่อยู่ข้างหน้า (non-defining relative clauses)

จากชื่อคุณก็คงจะพอบอกได้ว่า อนุประโยคที่ใช้เสริมรายละเอียดคำนาม/คำสรรพนามที่อยู่ข้างหน้า (non-defining relative clauses) คือ อนุประโยคที่บอกให้เราทราบรายละเอียดของบางคนหรือบางสิ่งบางอย่างมากขึ้น แต่ข้อมูลในอนุประโยคประเภทนี้ไม่ได้ช่วยให้เราสามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่า เรากำลังพูดถึงสิ่งใดอย่างเจาะจง เช่น Gorillas, which are large and originate in Africa, can sometimes be found in zoos. จะเห็นว่าในประโยคนี้เราพูดถึงลิงกอริลลาโดยรวมทั้งหมด ไม่ได้กล่าวเจาะจงถึงตัวใดตัวหนึ่ง เป็นเพียงข้อมูลที่เสริมเข้ามาเพื่อให้เรารู้ถึงลักษณะเพิ่มเติมบางอย่างของลิงกอริลลาในภาพรวมเท่านั้น ไม่ได้เจาะจงที่ลิงกอริลลากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือตัวใดตัวหนึ่ง หากตัดอนุประโยคประเภทนี้ออกจากประโยค ประโยคจะไม่เพียงแต่ยังมีโครงสร้างไวยากรณ์ที่ถูกต้องเท่านั้น แต่ความหมายก็จะไม่เปลี่ยนอีกด้วยถึงแม้ว่าจะมีข้อมูลน้อยลงก็ตาม

อนุประโยคที่ใช้เสริมรายละเอียดคำนาม/คำสรรพนามที่อยู่ข้างหน้า (non-defining relative clauses) ประกอบไปด้วยคำสรรพนามที่ใช้แทนคำนามที่อยู่ข้างหน้า (relative pronoun) ซึ่งในบางกรณีสามารถละคำกริยา และคำอื่น ๆ เช่น ประธานหรือกรรมของกริยาได้ จำเป็นต้องใช้เครื่องหมาย comma หรือวงเล็บเพื่อแยกอนุประโยคประเภทนี้ออกจากประโยคที่เหลือ 

ตัวอย่างเช่น
 • John's mother, who lives in Scotland, has 6 grandchildren.
 • My friend John, who went to the same school as me, has just written a best-selling novel.
 • My grandmother, who is dead now, came from the North of England.
 • We stopped at the museum, which we had never visited before.
 • I've just come back from London, where John lives..
 • Yesterday I met a woman named Susan, whose husband works in London.

คำสรรพนามที่ใช้แทนคำนามที่อยู่ข้างหน้า (Relative Pronouns)

สรรพนามที่ใช้แทนคำนามที่อยู่ข้างหน้า (Relative pronouns) ต่อไปนี้ คือ คำที่ใช้ในอนุประโยคที่ใช้เสริมรายละเอียดคำนาม/คำสรรพนามที่อยู่ข้างหน้า (non-defining relative clauses) โดยจะปรากฏอยู่ตอนต้นของอนุประโยคประเภทนี้เพื่อใช้อ้างถึงคำนามที่ปรากฏอยู่ในประโยคก่อนหน้านี้

  คน สิ่งของ สถานที่
ประธาน who which  
กรรม who/whom which where
ความเป็นเจ้าของ whose    
ความแตกต่างระหว่างอนุประโยคทั้ง 2 แบบ

ในอนุประโยคที่ขยายคำนาม/คำสรรพนามที่อยู่ข้างหน้าเพื่อให้ความหมายชัดเจนมากขึ้น (defining relative clauses) สรรพนาม who, whom และ which จะถูกนำมาใช้แทน that บ่อย ๆ ในภาษาพูด แต่สำหรับอนุประโยคที่ใช้เสริมรายละเอียดคำนาม/คำสรรพนามที่อยู่ข้างหน้า (non-defining relative clauses) จะไม่สามารถใช้สรรพนามอื่น ๆ มาแทน that ได้ นอกจากนี้ยังไม่สามารถละสรรพนามที่ใช้แทนคำนามที่อยู่ข้างหน้า (relative pronoun) ในอนุประโยคประเภทนี้ได้อีกด้วย และในบางครั้งจำเป็นต้องมีคำสรรพนามระบุไว้ ถึงแม้ว่าคำสรรพนามนั้น ๆ จะเป็นกรรมที่มารองรับกริยาของ relative clause ก็ตาม อนุประโยคประเภทนี้จะถูกแยกออกจากส่วนอื่น ๆ ของประโยคเสมอ โดยการใช้เครื่องหมาย comma หรือวงเล็บ ในขณะที่ในอนุประโยคที่ขยายคำนาม/คำสรรพนามที่อยู่ข้างหน้าเพื่อให้ความหมายชัดเจนมากขึ้น (defining relative clauses) ไม่ต้องใช้เครื่องหมายวรรคตอนใด ๆ เลย

ตัวอย่างเช่น
 • He gave me the letter, which was in a blue envelope. (อนุประโยคที่ใช้เสริมรายละเอียดคำนาม/คำสรรพนามที่อยู่ข้างหน้า (non-defining relative clauses) : มีจดหมายเพียงแค่ฉบับเดียวและจดหมายฉบับนั้นอยู่ในซองสีน้ำเงิน คุณต้องใช้ which)
 • He gave me the letter which/that was in a blue envelope. (อนุประโยคที่ขยายคำนาม/คำสรรพนามที่อยู่ข้างหน้าเพื่อให้ความหมายชัดเจนมากขึ้น (defining relative clauses): มีจดหมายอยู่หลายฉบับและจดหมายเหล่านั้นอยู่ในซองสีต่าง ๆ กัน แต่เขาหยิบซองสีน้ำเงินให้กับฉัน สามารถใช้ that แทน which ได้ ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องหมาย comma คั่นจึงละออกได้)
 • He gave me the letter, which I read immediately. (อนุประโยคที่ใช้เสริมรายละเอียดคำนาม/คำสรรพนามที่อยู่ข้างหน้า (non-defining relative clauses) : มีจดหมายเพียงแค่ฉบับเดียว which คือ กรรมที่มารองรับ read แต่ยังต้องพูดถึงในประโยค)
 • Stratford-on-Avon, which many people have written about, is Shakespeare's birthplace. (คำบุพบทที่ปรากฏอยู่ในประโยคนี้จะถูกวางไว้ในตำแหน่งปกติ คือ ในส่วนท้ายสุดของประโยค)
 • Stratford-on-Avon, about which many people have written, is Shakespeare's birthplace. (ในการเขียนแบบทางการในภาษาอังกฤษ สามารถวางคำบุพบทไว้่กนอหน้าคำสรรพนามได้)
การเริ่มต้นอนุประโยคที่ใช้เสริมรายละเอียดคำนาม/คำสรรพนามที่อยู่ข้างหน้า (non-defining relative clauses)

สามารถใช้ all of หรือ many of ตามด้วยคำสรรพนามที่ใช้แทนคำนามที่อยู่ข้างหน้า (relative pronoun) เพื่อเริ่มต้นอนุประโยคประเภทนี้ได้

  คน สิ่งของ
all of, any of, some of, a few of, both of, each of, either of, half of, many of, most of, much of, none of, one of, two of, etc. whom which
ตัวอย่างเช่น
 • There were a lot of people at the party, many of whom I had known for years.
 • There are 14 girls in my class, a few of whom are my friends.
 • He was carrying his belongings, many of which were broken.
 • He had thousands of books, most of which he had read.
 • He picked up a handful of stones, one of which was sharp.
การใช้ "which" เพื่ออ้างถึงอนุประโยคอีกประโยคหนึ่ง

สรรพนามที่ใช้แทนคำนามที่อยู่ข้างหน้า (Relative pronouns) which ที่อยู่ในตอนต้นของอนุประโยคที่ใช้เสริมรายละเอียดคำนาม/คำสรรพนามที่อยู่ข้างหน้า (non-defining relative clauses) จะเสริมความหมายของข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในประโยคก่อนหน้ามากกว่าการเสริมความหมายของคำเพียงคำเดียว

ตัวอย่างเช่น
 • Chris did really well in his exams, which is quite a surprise.
 • My friends were all hiding in my apartment, which isn't what I'd expected.
 • She's studying to become a doctor, which is difficult.