ตำแหน่งการวางคำบุพบทใน relative clauses

บ่อยครั้งที่คำบุพบทใน relative clauses และคำสรรพนาม คือ กรรมของคำบุพบทนั้น ๆ ในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน คำบุพบทมักจะถูกวางไว้ข้างหลัง relative clauses และจะใช้คำสรรพนามร่วมด้วยหรือไม่ก็ได้ ในการใช้ภาษาอังกฤษแบบเป็นทางการ คำบุพบทมักจะถูกวางไว้ข้างหน้า relative clauses และจำเป็นต้องใช้คำสรรพนามร่วมด้วยเสมอ ไม่สามารถละได้ ในตัวอย่างด้านล่างต่อไปนี้ คำสรรพนามในวงเล็บสามารถละได้

ตัวอย่างเช่น
การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน การใช้ภาษาอังกฤษแบบเป็นทางการ
Is that the man (who) she arrived with? Is that the man with whom she arrived?
Does he know the girl (that) John is talking to? Does he know the girl to whom John is talking?
The person (who) he is negotiating with is the Chairman of a large company. The person with whom he is negotiating is the Chairman of a large company.
It is a club (which) many important people belong to. It is a club to which many important people belong.
He liked the people (that) he lived with. He liked the people with whom he lived.
The tree (that) they had their picnic under was the largest and oldest in the park. The tree under which they had their picnic was the largest and oldest in the park.
It was the river (that) the children preferred to swim in. It was the river in which the children preferred to swim.
The jungle (that) the tribe lived in was full of strange and unusual animals. The jungle in which the tribe lived was full of strange and unusual animals.