คำกริยาที่ใช้ใน reported speech

คำกริยาบางตัวที่ใช้ใน reported speech อาจจะปรากฏมากกว่า 1 ครั้งในตารางด้านล่างนี้ เนื่องจากสามารถใช้ได้ในหลากหลายรูปแบบ 

คำกริยาที่ตามด้วย "if" หรือ "whether"
ask
know
remember
say
see
 
คำกริยาที่ตามด้วย "that"
add
admit
agree
announce
answer
argue
boast
claim
comment
complain
confirm
consider
deny
doubt
estimate
explain
fear
feel
insist
mention
observe
persuade
propose
remark
remember
repeat
reply
report
reveal
say
state
suggest
suppose
tell
think
understand
warn
คำกริยาที่ตามด้วย "that" หรือกริยาช่อง 1 ที่ตามด้วย "to" 
decide
expect
guarantee
hope
promise
swear
threaten
 
คำกริยาที่ตามด้วยอนุประโยค "that" ที่ใช้ should (ซึ่งสามารถละไว้ในฐานที่เข้าใจได้) โดยเหลือเพียงแค่ ประธาน + กริยาช่อง 1  
advise
beg
demand
insist
prefer
propose
recommend
request
suggest
คำกริยาที่ตามด้วยอนุประโยคที่เริ่มต้นด้วยคำที่ใช้เป็นคำถาม
decide
describe
discover
discuss
explain
forget
guess
imagine
know
learn
realise
remember
reveal
say
see
suggest
teach
tell
think
understand
wonder
คำกริยาที่ตามด้วยกรรม + กริยาช่อง 1 ที่ตามด้วย "to"
advise
ask
beg
command
forbid
instruct
invite
teach
tell
warn