การสร้างประโยคคำถามใน Reported Speech

ลำดับของคำ

ในการสร้างประโยคคำถามใน reported speech จะใช้การเรียงลำดับคำตามปกติ คือ ประธานมาก่อนกริยา และไม่จำเป็นต้องใช้  'do' หรือ 'did':

ตัวอย่างเช่น
Direct speech Indirect speech
"Where does Peter live?" She asked him where Peter lived.
"Where are you going?" She asked where I was going.
"Why is she crying?" He asked why she was crying.
คำถามที่ต้องการคำตอบว่า ใช่/ ไม่ใช่

ใน reported speech สามารถสร้างคำถามที่ต้องการคำตอบใช่/ไม่ใช่ได้โดยการใช้  'ask' + 'if / whether' + อนุประโยค

ตัวอย่างเช่น
Direct speech Indirect speech
"Do you speak English?" He asked me if I spoke English.
"Are you British or American?" He asked me whether I was British or American.
"Is it raining?" She asked if it was raining.
"Have you got a computer?" He wanted to know whether I had a computer.
"Can you type?" She asked if I could type.
"Did you come by train?" He enquired whether I had come by train.
"Have you been to Bristol before?" She asked if I had been to Bristol before.
คำที่ใช้เป็นคำถาม

ใน reported speech สามารถสร้างคำถามโดยใช้  'ask' (หรือคำกริยาอื่น ๆ ที่มีความหมายเหมือน 'ask') + คำที่ใช้เป็นคำถาม + อนุประโยค ให้เรียงลำดับของคำตามปกติและเปลี่ยน tense หากจำเป็น

 

ตัวอย่างเช่น
Direct speech Indirect speech
"What is your name?" he asked me. He asked me what my name was.
"How old is your mother?", he asked. He asked how old her mother was.
The policman said to the boy, "Where do you live?" The policeman asked the boy where he lived.
"What time does the train arrive?" she asked. She asked what time the train arrived.
"When can we have dinner?" she asked. She asked when they could have dinner.
Peter said to John, "Why are you so late?" Peter asked John why he was so late.