การเปลี่ยนเวลาและสถานที่

หากต้องการเปลี่ยน direct speech ให้เป็น reported speech ส่วนใหญ่แล้วจำเป็นต้องเปลี่ยนเวลาและสถานที่ด้วย

วลีใน direct speech เมื่อเปลี่ยนเป็น reported speech
today that day
"I saw him today", she said. She said that she had seen him that day.
yesterday the day before
"I saw him yesterday", she said. She said that she had seen him the day before.
The day before yesterday two days before
"I met her the day before yesterday", he said. He said that he had met her two days before.
Tomorrow the next/following day
"I'll see you tomorrow", he said He said that he would see me the next day.
The day after tomorrow in two days time/ two days later
"We'll come the day after tomorrow", they said. They said that they would come in two days time/ two days later.
Next week/month/year the following week/month/year
"I have an appointment next week", she said. She said that she had an appointment the following week.
Last week/month/year the previous/week/month/year
"I was on holiday last week", he told us. He told us that he had been on holiday the previous week.
ago before
"I saw her a week ago," he said. He said he had seen her a week before.
this (for time) that
"I'm getting a new car this week", she said. She said she was getting a new car that week.
this/that (adjectives) the
"Do you like this shirt?" he asked He asked if I liked the shirt.
here there
He said, "I live here". He told me he lived there.

โดยทั่วไปแล้ว สรรพนามจะเปลี่ยนเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์บุรุษที่ 3 เว้นเสียแต่ว่าผู้พูดพูดถึงคำพูดของตัวเอง
I/me/my/mine, you/your/yours = him/his/her/hers
we/us/our/ours, you/your/yours = they/their/theirs

He said: "I like your new car." = He told her that he liked her new car.
I said: "I'm going to my friend's house." = I said that I was going to my friend's house.