การใช้ Gerund

Gerund (v-ing) และ present participle (v-ing) จะมีรูปที่เหมือนกัน แต่การทราบถึงหน้าที่ในประโยคที่แตกต่างกันจะเป็นประโยชน์มาก  gerund (v-ing) จะทำหน้าที่เหมือนคำนาม (ถึงแม้ว่าจะมีรูปเหมือนคำกริยาก็ตาม) ในบทเรียนนี้คุณจะได้ทราบถึงวิธีการใช้ gerund (v-ing) ในรูปแบบต่าง ๆ แต่หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถอ่านได้ที่ คำกริยาที่ถูกตามหลังด้วย gerund

การใช้ gerund เป็นประธานของประโยค 
ตัวอย่างเช่น
 • Eating people is wrong.
 • Hunting tigers is dangerous.
 • Flying makes me nervous.
 • Brushing your teeth is important.
 • Smoking causes lung cancer.
การใช้ gerund เป็นส่วนเติมเต็มคำกริยา 'to be'
ตัวอย่างเช่น
 • One of his duties is attending meetings.
 • The hardest thing about learning English is understanding the gerund.
 • One of life's pleasures is having breakfast in bed.
การใช้ gerund หลังคำบุพบท

หากใช้คำบุพบทต่อท้ายคำกริยาหรือสำนวนที่แสดงความรู้สึกบางสำนวน (เช่น in spite of และ there's no point in เป็นต้น) จำเป็นต้องตามด้วย gerund เสมอ 

ตัวอย่างเช่น
 • Can you sneeze without opening your mouth?
 • She is good at painting.
 • She avoided him by walking on the opposite side of the road.
 • We arrived in Madrid after driving all night.
 • My father decided against postponing his trip to Hungary.
 • There's no point in waiting.
 • In spite of missing the train, we arrived on time.
การใช้ gerund หลังคำกริยาวลี

คำกริยาวลี ประกอบไปด้วย คำกริยา + คำบุพบท หรือคำกริยาวิเศษณ์ 

ตัวอย่างเช่น
 • When will you give up smoking?
 • She always puts off going to the dentist.
 • He kept on asking for money.
 • Jim ended up buying a new TV after his old one broke.

คำว่า "to" ในคำกริยาวลีบางคำเป็นคำบุพบท เช่น to look forward to, to take to, to be accustomed to, to get around to, และ to be used to  สิ่งที่สำคัญ คือ คุณต้องทราบว่า "to" ในกรณีเช่นนี้ คือ คำบุพบท (เพราะถูกตามด้วย gerund) ไม่ใช่รูป infinitive ของคำกริยา คุณสามารถตรวจสอบได้ว่า "to" ที่คุณเห็นเป็นคำบุพบทหรือเป็นส่วนหนึ่งของ infinitive ได้ด้วยโดยการเติม "it" หลัง "to" หากการทำเช่นนี้ทำให้ประโยคนั้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นหรือเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น นั่นหมายความว่า "to" เป็นคำบุพบทและต้องตามด้วย gerund เสมอ

ตัวอย่างเช่น
 • I look forward to hearing from you soon.
 • I look forward to it.
 • I am used to waiting for buses.
 • I am used to it.
 • She didn't really take to studying English.
 • She didn't really take to it.
 • When will you get around to mowing the grass?
 • When will you get around to it?
การใช้ gerund ในคำนามประสม

การใช้ gerund ในคำนามประสมแสดงให้เห็นชัดว่า gerund คำนั้นเป็นคำนาม ไม่ใช่กริยาที่แสดงความต่อเนื่อง เช่น "swimming pool" หมายถึง สระสำหรับใช้ว่ายน้ำ ไม่ใช่สระที่กำลังว่ายน้ำอยู่ เป็นต้น

ตัวอย่างเช่น
 • I am giving Sally a driving lesson.
 • They have a swimming pool in their back yard.
 • I bought some new running shoes.
การใช้ gerund หลังสำนวนบางสำนวน

เมื่อใช้ can't help, can't stand, to be worth และ it's no use จำเป็นต้องตามหลังด้วย gerund

ตัวอย่างเช่น
 • She couldn't help falling in love with him.
 • I can't stand being stuck in traffic jams.
 • It's no use trying to escape.
 • It might be worth phoning the station to check the time of the train.