ประโยคเงื่อนไข

ประโยคเงื่อนไขจะถูกใช้เพื่อบอกให้ทราบว่ามีสิ่งใดเกิดขึ้นแล้ว หรือจะมีสิ่งใดเกิดขึ้น  หรือสิ่งใดที่เราปรารถนาอยากให้เกิดขึ้น ในภาษาอังกฤษ ประโยคเงื่อนไขส่วนใหญ่จะใช้คำว่า if  และมักจะใช้ร่วมกับคำกริยาในอดีต  เพื่อเป็นการอ้างอิงถึง "อดีตที่ไม่เป็นความจริง" และถึงแม้ว่าเราจะใช้คำกริยาในรูปอดีต แต่เรามักจะไม่ได้หมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในอดีต ในภาษาอังกฤษมีประโยคเงื่อนไขอยู่ 5 แบบ แต่ไม่ว่าจะเป็นประโยคเงื่อนไขแบบใดก็ตาม ก็ล้วนแล้วแต่ใช้รูปประโยคที่มี if clause และ main clause เหมือนกัน  ประโยคเงื่อนไขที่อยู่ในรูปของประโยคปฏิเสธจะใช้ unless แทน "if" ดูเพ่ิมเติมได้ใน การใช้ "unless"

ประเภทของประโยคเงื่อนไข การใช้ tense ของคำกริยาใน If clause tense ของคำกริยาใน Main clasue
0 ความจริงทั่วไป Simple present Simple present
แบบที่ 1 สิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลกับซึ่งกันและกัน Simple present Simple future
แบบที่ 2 สิงที่ตรงกันข้ามกับความจริงในปัจจุบันหรือในอนาคต Simple past Present conditional หรือ Present continuous conditional
แบบที่ 3 สิ่งที่ตรงกันข้ามกับความจริงในอดีต Past perfect Perfect conditional
แบบผสม สิ่งที่ไม่เป็นความจริงในอดีตและส่งผลต่อปัจจุบัน Past perfect Present conditional

ประโยคเงื่อนไขแบบ 0

ประโยคเงื่อนไขแบบ 0 จะใช้เพื่อบอกถึงสิ่งที่เป็นจริงและเป็นไปได้ โดยสิ่งเหล่านั้นเป็นจริงและเป็นไปได้เสมอหรืออย่างน้อยที่สุดก็ในขณะที่พูด ประโยคเงื่อนไขแบบ 0 มักจะถูกใช้เพื่อบอกให้ทราบถึงความจริงทั่วไป โดยทั้งใน main clause และ if clause จะใช้ simple present tense และโดยทั่วไปแล้วในประโยคเงื่อนไขแบบ 0 นี้สามารถใช้ "when" แทนคำว่า "if" ได้โดยที่ความหมายไม่เปลี่ยน

If clause Main clause
If + simple present simple present
If this thing happens that thing happens.
If you heat ice it melts.
If it rains the grass gets wet.

อ่านเพิ่มเติมได้ใน วิธีการใช้ ประโยคเงื่อนไขแบบ 0

ประโยคเงื่อนไขแบบที่ 1

ประโยคเงื่อนไขแบบที่ 1 จะใช้เพื่อบอกเวลา ณ. ปัจจุบันหรือในอนาคตที่สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นจริง โดยพูดถึงสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลกันว่า หากสิ่งหนึ่งเกิดขึ้น อีกสิ่งหนึ่งก็จะเกิดขึ้นตามมาด้วย ในประโยคเงื่อนไขแบบที่ 1 นี้ if clause จะใช้ simple present tense และ main clause จะใช้ simple future tense

If clause Main clause
If + simple present simple future
If this thing happens that thing will happen.
If you don't hurry you will miss the train.
If it rains today you will get wet.

อ่านเพิ่มเติมได้ใน วิธีการใช้ ประโยคเงื่อนไขแบบที่ 1

ประโยคเงื่อนไขแบบที่ 2

ประโยคเงื่อนไขแบบที่ 2 จะใช้เพื่อบอกเวลา ณ. ปัจจุบันหรือเมื่อใดก็ได้ และสิ่งนั้นไม่เป็นความจริง ประโยคเงื่อนไขแบบนี้ไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานความจริง โดยพูดถึงเงื่อนไขที่สมมุติขึ้นมาและผลที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในประโยคเงื่อนไขแบบที่ 2 นี้ if clause จะใช้ simple past tense และ main clause จะใช้ present conditional

 

If clause Main clause
If + simple past present conditional or present continuous conditional
If this thing happened that thing would happen. (แต่ไม่แน่ใจว่า สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นหรือไม่) OR
that thing would be happening.
If you went to bed earlier you would not be so tired.
If it rained you would get wet.
If I spoke Italian I would be working in Italy.

อ่านเพิ่มเติมได้ใน วิธีการใช้ ประโยคเงื่อนไขแบบที่ 2  เมื่อใช้ present conditional และ วิธีใช้ present continuous conditional ในประโยคเงื่อนไขแบบที่ 2

ประโยคเงื่อนไขแบบที่ 3

ประโยคเงื่อนไขแบบที่ 3 จะใช้เพื่อบอกเวลาในอดีตที่สิ่งนั้นตรงกันข้ามกับความจริง ใช้เพื่ออ้างถึงเงื่อนไขในอดีตที่ไม่เป็นความจริงและผลในอดีตที่อาจจะเป็นไปได้ ในประโยคเงื่อนไขแบบที่ 3 นี้ if clause จะใช้ past perfect tense และ main clause จะใช้ perfect conditional

 

If clause Main clause
If + past perfect perfect conditional หรือ perfect continuous conditional
If this thing had happened that thing would have happened. (แต่ไม่มีสิ่งใดเป็นความจริง) OR
that thing would have been happening.
If you had studied harder you would have passed the exam.
If it had rained you would have gotten wet.
If I had accepted that promotion I would have been working in Milan.

อ่านเพิ่มเติมได้ใน วิธีการใช้ ประโยคเงื่อนไขแบบที่ 3 เมื่อใช้ perfect conditional tense และ วิธีการใช้ perfect continuous conditional ในประโยคเงื่อนไขแบบที่ 3

ประโยคเงื่อนไขแบบผสม

ประโยคเงื่อนไขแบบผสมจะใช้เพื่อบอกเวลาในอดีตและสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นยังคงเกิดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ใช้เพื่ออ้างถึงเงื่อนไขในอดีตที่ไม่เป็นความจริงและผลในอดีตที่อาจจะเป็นไปได้ในปัจจุบัน ในประโยคเงื่อนไขแบบผสมนี้ if clause จะใช้ past perfect tense และ main clause จะใช้ present conditional

 

If clause Main clause
If + past perfect หรือ simple past present conditional หรือ perfect conditional
If this thing had happened that thing would happen. (แต่สิ่งนั้นไม่ได้เกิดขึ้นก็เลยส่งผลให้สิ่งในปัจุบันไม่ได้เกิดขึ้น)
If I had worked harder at school I would have a better job now.
If we had looked at the map we wouldn't be lost.
If you weren't afraid of spiders you would have picked it up and put it outside.

อ่านเพิ่มเติมได้ใน วิธีการใช้ ประโยคเงื่อนไขแบบผสม