การใช้ "Unless"

Unless มีความหมายเหมือน if...not  ทั้ง if และ unless จะใช้หลัง present tense, past tense หรือ past perfect tense (แต่ไม่สามารถใช้หลังประโยคที่บอกสาเหตุได้ได้) Unless ถูกนำมาใช้แทน if...not ในประโยคเงื่อนไขทุกแบบ และการเรียงลำดับอนุประโยคก่อนหลังไม่สำคัญ สามารถใช้อนุประโยคใดขึ้นก่อนก็ได้ 

ประโยคเงื่อนไขแบบที่ 1: Unless + present tense
รูปประโยคเมื่อใช้ If รูปประโยคเมื่อเปลี่ยนมาใช้ Unless
You will be sick if you don't stop eating. You'll be sick unless you stop eating.
I won't pay if you don't provide the goods immediately. I won't pay unless you provide the goods immediately.
If you don't study dilligently, you'll never understand trigonometry. Unless you study dilligently, you'll never understand trigonometry.
ประโยคเงื่อนไขแบบที่ 2: Unless + past tense
รูปประโยคเมื่อใช้ If รูปประโยคเมื่อเปลี่ยนมาใช้ Unless
If he wasn't very ill, he would be at work. Unless he was very ill, he would be at work.
I wouldn't eat that food if I wasn't really hungry. I wouldn't eat that food unless I was really hungry.
She would be here by now if she wasn't stuck in traffic. She would be here by now unless she was stuck in traffic.
ประโยคเงื่อนไขแบบที่ 3: Unless + past perfect
รูปประโยคเมื่อใช้ If รูปประโยคเมื่อเปลี่ยนมาใช้ Unless
Our director would not have signed the contract if she hadn't had a lawyer present. Our director would not have signed the contract unless she had had a lawyer present.
I wouldn't have phoned him if you hadn't suggested it. I wouldn't have phoned him unless you'd suggested it.
They would have shot her if she hadn't given them the money. They would have shot her unless she'd given them the money.