ประโยคเงื่อนไขแบบที่ 1

รูปแบบ

ประโยคเงื่อนไขแบบที่ 1 'if' clause จะใช้ simple present tense และ main clause จะใช้ simple future tense

If clause (สาเหตุ/เงื่อนไข) Main clause (ผลที่เกิดขึ้น)
If + simple present simple future
If this thing happens that thing will happen.

ในประโยคเงื่อนไขทุกแบบ ไม่มีการวางลำดับของประโยคที่แน่นอน หากคุณต้องการเปลี่ยนการเรียงลำดับของ if clause และ main clause คุณเพียงแค่ต้องเปลี่ยนคำสรรพนามและใส่เครื่องหมายวรรคตอนให้ถูกต้องเท่านั้น แต่ไม่ว่าจะจัดเรียงลำดับอย่างไร ความหมายของประโยคก็ไม่เปลี่ยนแปลง

ตัวอย่างเช่น
 • If it rains, you will get wet.
 • You will get wet if it rains.
 • If Sally is late again I will be mad.
 • I will be mad if Sally is late again.
 • If you don't hurry, you will miss the bus.
 • You will miss the bus if you don't hurry.

หน้าที่

ประโยคเงื่อนไขแบบที่ 1 จะใช้เพื่อพูดถึงสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลกันว่า หากสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นอีกสิ่งหนึ่งก็จะเกิดขึ้นตามมาด้วย เพราะตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง ใช้พูดถึงโลกแห่งความเป็นจริงและเหตุการณ์เฉพาะ โดยทั่วไปแล้วมักจะใช้เพื่อเป็นการเตือน  ในประโยคเงื่อนไขแบบที่ 1 นี้ จะบอกเวลา ณ. ปัจจุบันหรือในอนาคตที่สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นจริง

ตัวอย่างเช่น
 • If I have time, I'll finish that letter.
 • What will you do if you miss the plane?
 • Nobody will notice if you make a mistake.
 • If you drop that glass, it will break.
 • If you don't drop the gun, I'll shoot!
 • If you don't leave, I'll call the police.

นอกจากนี้ ใน main clause ของประโยคเงื่อนไขแบบที่ 1 คุณสามารถใช้ modals verb แทนการใช้  future tense ได้อีกด้วยเพื่อบอกระดับความแน่นอน การอนุญาต หรือเพื่อแนะนำให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร

ตัวอย่างเช่น
 • If you drop that glass, it might break.
 • I may finish that letter if I have time.
 • If he calls you, you should go.
 • If you buy my school supplies for me, I will be able to go to the park.