ประโยคเงื่อนไขแบบที่ 2

รูปแบบ

ในประโยคเงื่อนไขแบบที่ 2  'if' clause จะใช้ simple past tense และ main clause จะใช้ present conditional หรือ  present continuous conditional

If clause (สาเหตุ/เงื่อนไข) Main clause (ผลที่เกิดขึ้น)
If + simple past present conditional หรือ present continuous conditional
If this thing happened that thing would happen.

ในประโยคเงื่อนไขทุกแบบ ไม่มีการวางลำดับของประโยคที่แน่นอน หากคุณต้องการเปลี่ยนการเรียงลำดับของ if clause และ main clause คุณเพียงแค่ต้องเปลี่ยนคำสรรพนามและใส่เครื่องหมายวรรคตอนให้ถูกต้องเท่านั้น แต่ไม่ว่าจะจัดเรียงลำดับอย่างไร ความหมายของประโยคก็ไม่เปลี่ยนแปลง

ตัวอย่างเช่น
 • If it rained, you would get wet.
 • You would get wet if it rained.
 • If you went to bed earlier you wouldn't be so tired.
 • You wouldn't be so tired if you went to bed earlier.
 • If she fell, she would hurt herself.
 • She would hurt herself if she fell.

หน้าที่

ประโยคเงื่อนไขแบบที่ 2 ใช้เพื่อพูดถึงเงื่อนไขที่สมมุติขึ้นมาและผลที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ประโยคเงื่อนไขแบบนี้ไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานความจริง โดยประโยคเงื่อนไขแบบที่ 2 จะใช้เพื่อบอกเวลา ณ. ปัจจุบันหรือเมื่อใดก็ได้ และสิ่งนั้นเป็นสถานการณ์สมมุติ

ตัวอย่างเช่น
 • If the weather wasn't so bad, we would go to the park. (แต่ในความเป็นจริงแล้วสภาพอากาศแย่มาก พวกเราจึงไปไม่ได้)
 • If I was the Queen of England, I would give everyone a chicken. (แต่ในความเป็นจริงแล้ว ฉันไม่ใช่พระราชินี)
 • If you really loved me, you would buy me a diamond ring.
 • If I knew where she lived, I would go and see her.

การใช้ "if I were" แทนf "if I was"  ถือว่าถูกต้องและเป็นที่นิยมใช้ (เป็นอารมณ์ของภาษา)

ตัวอย่างเช่น
 • If I were taller, I would buy this dress.
 • If I were 20, I would travel the world.
 • If I were you, I would give up smoking.
 • If I were a plant, I would love the rain.

นอกจากนี้ ใน main clause ของประโยคเงื่อนไขแบบที่ 2 คุณสามารถใช้ modals verb แทนการใช้  "would" ได้อีกด้วยเพื่อบอกระดับความแน่นอน การอนุญาต หรือเพื่อแนะนำให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร

ตัวอย่างเช่น
 • We might buy a larger house if we had more money
 • He could go to the concert if you gave him your ticket.
 • If he called me, I couldn't hear.

present conditional tense

คำกริยาของ present conditional tense ประกอบไปด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 
would + กริยาช่อง 1 ที่ไม่ต้องใช้ร่วมกับ "to"

ประธาน + would + กริยาช่อง 1
He would go
They would stay
การใช้ To Go ใน present conditional
ประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ ประโยคคำถาม ประโยคคำถามเชิงปฏิเสธ
I would go I wouldn't go Would I go? Wouldn't I go?
You would go You wouldn't go Would you go? Wouldn't you go?
He would go He wouldn't go Would he go? Wouldn't he go?
She would go She wouldn't go Would she go? Wouldn't she go?
We would go We wouldn't go Would we go? Wouldn't we go?
They would go They wouldn't go Would they go? Wouldn't they go?