ประโยคเงื่อนไขแบบผสม

เป็นไปได้ที่ประโยคเงื่อนไขในแต่ละส่วนจะพูดถึงช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ส่งผลให้เกิดประโยค "เงื่อนไขแบบผสม" โดยประโยคเงื่อนไขแบบผสมมี 2 แบบ ได้แก่  

ผลในปัจจุบันที่เกิดจากเงื่อนไขในอดีต

รูปแบบ

ในประโยคเงื่อนไขแบบผสมแบบนี้ 'if' clause จะใช้ past perfect tense และ main clause จะใช้ present conditional

If clause (สาเหตุ/เงื่อนไข) Main clause (ผลที่เกิดขึ้น)
If + past perfect present conditional
If this thing had happened that thing would happen.

ในประโยคเงื่อนไขทุกแบบ ไม่มีการวางลำดับของประโยคที่แน่นอน หากคุณต้องการเปลี่ยนการเรียงลำดับของ if clause และ main clause คุณเพียงแค่ต้องเปลี่ยนคำสรรพนามและใส่เครื่องหมายวรรคตอนให้ถูกต้องเท่านั้น แต่ไม่ว่าจะจัดเรียงลำดับอย่างไร ความหมายของประโยคก็ไม่เปลี่ยนแปลง

ตัวอย่างเช่น
 • If I had worked harder at school, I would have a better job now.
 • I would have a better job now if I had worked harder at school.
 • If we had looked at the map we wouldn't be lost.
 • We wouldn't be lost if we had looked at the map.
 • If you had caught that plane you would be dead now.
 • You would be dead now if you had caught that plane.
หน้าที่

ประโยคเงื่อนไขแบบผสมจะใช้เพื่อบอกให้ทราบเกี่ยวกับเงื่อนไขที่ไม่เป็นจริงในอดีตและผลของมันอาจจะยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน บอกให้ทราบถึงสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความเป็นจริงทั้งในอดีตและในปัจจุบัน ในประโยคเงื่อนไขแบบผสมนี้ เวลาใน if clause จะเป็นอดีต และเวลาใน main clause จะเป็นเวลาปัจจุบัน

ตัวอย่างเช่น
 • If I had studied I would have my driving license. (but I didn't study and now I don't have my license)
 • I would be a millionaire now if I had taken that job. (but I didn't take the job and I'm not a millionaire)
 • If you had spent all your money, you wouldn't buy this jacket. (but you didn't spend all your money and now you can buy this jacket)

นอกจากนี้ ใน main clause ของประโยคเงื่อนไขแบบผสม คุณสามารถใช้ modals verb แทนการใช้  "would" ได้อีกด้วยเพื่อบอกระดับความแน่นอน การอนุญาต หรือเพื่อแนะนำให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร

ตัวอย่างเช่น
 • If you had crashed the car, you might be in trouble.
 • I could be a millionaire now if I had invested in ABC Plumbing.
 • If I had learned to ski, I might be on the slopes right now.

ผลในอดีตที่เกิดจากเงื่อนไขในปัจจุบันหรือเงื่อนไขที่ยังดำเนินไปอยู่

รูปแบบ

ในประโยคเงื่อนไขแบบผสมแบบนี้ 'if' clause จะใช้ simple past tense และ main clause จะใช้ perfect conditional

If clause (สาเหตุ/เงื่อนไข) Main clause (ผลที่เกิดขึ้น)
If + simple past perfect conditional
If this thing happened that thing would have happened.

ในประโยคเงื่อนไขทุกแบบ ไม่มีการวางลำดับของประโยคที่แน่นอน หากคุณต้องการเปลี่ยนการเรียงลำดับของ if clause และ main clause คุณเพียงแค่ต้องเปลี่ยนคำสรรพนามและใส่เครื่องหมายวรรคตอนให้ถูกต้องเท่านั้น แต่ไม่ว่าจะจัดเรียงลำดับอย่างไร ความหมายของประโยคก็ไม่เปลี่ยนแปลง

ตัวอย่างเช่น
 • If I wasn't afraid of spiders, I would have picked it up.
 • I would have picked it up if I wasn't afraid of spiders.
 • If we didn't trust him we would have sacked him months ago.
 • We would have sacked him months ago if we didn't trust him.
 • If I wasn't in the middle of another meeting, I would have been happy to help you.
 • I would have been happy to help you if I wasn't in the middle of another meeting.
หน้าที่

ประโยคเงื่อนไขแบบผสมจะใช้เพื่อบอกให้ทราบเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ไม่เป็นจริงในปัจจุบันและผลที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอดีต (แต่ไม่เป็นความจริง) ในประโยคเงื่อนไขแบบผสมนี้ เวลาใน if clause จะเวลาปัจจุบันหรือตลอดเวลา และเวลาใน main clause จะเป็นเวลาอดีตก่อนหน้านี้  ตัวอย่างเช่น "If I wasn't afraid of spiders" ซึ่งตรงกันข้ามกับความจริงในปัจจุบัน เพราะในความเป็นจริงแล้วตอนนี้ฉันกลัวแมงมุม "I would have picked it up" ซึ่งตรงกันข้ามกับความเป็นจริงในอดีต เพราะฉันไม่ได้จับแมงมุมตัวนั้นขึ้นมา

ตัวอย่างเช่น
 • If she wasn't afraid of flying she wouldn't have travelled by boat.
 • I'd have been able to translate the letter if my Italian was better.
 • If I was a good cook, I'd have invited them to lunch.
 • If the elephant wasn't in love with the mouse, she'd have trodden on him by now.