ประโยคเงื่อนไขแบบที่ 3

รูปแบบ

ในประโยคเงื่อนไขแบบที่ 3  'if' clause จะใช้ past perfect tense และ main clause จะใช้ perfect conditional หรือ perfect continuous conditional

If clause (สาเหตุ/เงื่อนไข) Main clause (ผลที่เกิดขึ้น)
If + past perfect perfect conditional หรือ perfect continuous conditional
If this thing had happened that thing would have happened.

ในประโยคเงื่อนไขทุกแบบ ไม่มีการวางลำดับของประโยคที่แน่นอน หากคุณต้องการเปลี่ยนการเรียงลำดับของ if clause และ main clause คุณเพียงแค่ต้องเปลี่ยนคำสรรพนามและใส่เครื่องหมายวรรคตอนให้ถูกต้องเท่านั้น แต่ไม่ว่าจะจัดเรียงลำดับอย่างไร ความหมายของประโยคก็ไม่เปลี่ยนแปลง

ตัวอย่างเช่น
 • If it had rained, you would have gotten wet.
 • You would have gotten wet if it had rained.
 • You would have passed your exam if you had worked harder.
 • If you had worked harder, you would have passed your exam.
 • I would have believed you if you hadn't lied to me before.
 • If you hadn't lied to me before, I would have believed you.

หน้าที่

ประโยคเงื่อนไขแบบที่ 3 ใช้เพื่ออ้างถึงเงื่อนไขในอดีตที่ไม่เป็นไม่ได้และผลในอดีตที่อาจจะเป็นไปได้ ประโยคเงื่อนไขแบบนี้คือสมมุติเท่านั้นและไม่เป็นความจริง เพราะรู้ว่าสายเกินไปแล้วที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งใด ๆ มักจะบ่งบอกถึงความเสียใจหรือรู้สึกผิด ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจะตรงกันข้ามกับสิ่งที่พูด เวลาในประโยคเงื่อนไขแบบที่ 3 คือ อดีตและเป็นเพียงเรื่องสมมุติเท่านั้น

ตัวอย่างเช่น
 • If I had worked harder I would have passed the exam. (แต่ฉันไม่ได้ขยันเรียนหนังสือ ฉันก็เลยสอบไม่ผ่าน)
 • If I had known you were coming I would have baked a cake. (แต่ฉันไม่รู้ว่าคุณจะมา ฉันก็เลยไม่ได้ทำเค้กไว้)
 • I would have been happy if you had called me on my birthday. (แต่คุณไม่ได้โทรมาหาฉัน ฉันก็เลยไม่มีความสุข)

นอกจากนี้ ใน main clause ของประโยคเงื่อนไขแบบที่ 3 คุณสามารถใช้ modals verb แทนการใช้  "would" ได้อีกด้วยเพื่อบอกระดับความแน่นอน การอนุญาต หรือเพื่อแนะนำให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร

ตัวอย่างเช่น
 • If I had worked harder I might have passed the exam.
 • You could have been on time if you had caught the bus.
 • If he called you, you could go.
 • If you bought my school supplies for me, I might be able to go to the park.
การรวมคำสรรพนามกับคำกริยา (Contractions)

ทั้ง would และ had สามารถย่อให้เป็น 'd ได้ แต่อาจจะทำให้รู้สึกสับสนได้หากคุณไม่แม่นประโยคเงื่อนไขแบบที่ 3 มากเพียงพอ ดังนั้น กรุณาจำกฎ 2 ข้อนี้ไว้ คือ 
1. would จะไม่มีวันถูกใช้ใน if-clause ดังนั้น หากคุณเห็น 'd ใน  if clause นั่นหมายถึง ตัวย่อของ had ได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
2. had ไม่สามารถอยู่หน้า have โดยเด็ดขาด ดังนั้น หากคุณเห็น 'd ปรากฏอยู่หลังคำสรรพนามและก่อน have นั่นหมายถึง ตัวย่อของ would ได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

ตัวอย่างเช่น
 • If I'd known you were in hospital, I'd have visited you.
 • If I had known you were in hospital, I would have visited you.
 • I'd have bought you a present if I'd known it was your birthday.
 • I would have bought you a present if I had known it was your birthday.
 • If you'd given me your e-mail, I'd have written to you.
 • If you had given me your e-mail, I would have written to you.

perfect conditional tense

คำกริยาของ perfect conditional tense ประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่
would + have + กริยาช่อง 3 (past participle)
Have ที่ถูกตามหลังด้วยกริยาช่อง 3 (past participle) จะถูกใช้ในรูปประโยคอื่น ๆ ด้วย เรียกว่า "perfect infinitive"

ประธาน + would + have + กริยาช่อง 3 (past participle)
He would have gone
They would have stayed
การใช้ To Go ใน perfect conditional tense
ประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ ประโยคคำถาม ประโยคคำถามเชิงปฏิเสธ
I would have gone I wouldn't have gone Would I have gone? Wouldn't I have gone?
You would have gone You wouldn't have gone Would you have gone? Wouldn't you have gone?
He would have gone He wouldn't have gone Would he have gone? Wouldn't he have gone?
She would have gone She wouldn't have gone Would she have gone? Wouldn't she have gone?
We would have gone We wouldn't have gone Would we have gone? Wouldn't we have gone?
They would have gone They wouldn't have gone Would they have gone? Wouldn't they have gone?