ประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำ (Passive voice)

การใช้ประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำ (Passive voice)

ประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำ (Passive voice) ถูกใช้เพื่อเน้นบุคคลหรือกรรมที่ถูกกระทำ มากกว่าบุคคลที่เป็นคนกระทำ หรือกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า กรรมได้กลายมาเป็นประธานของประโยค 

ตัวอย่างเช่น
 • The passive voice is used frequently. (= เราสนใจ passive voice มากกว่าจะสนใจว่าใครจะเป็นคนใช้ )
 • The house was built in 1654. (= เราสนใจบ้านมากกว่าจะสนใจว่าใครจะเป็นคนสร้าง)
 • The road is being repaired. (= เราสนใจถนนมากกว่าจะสนใจว่าใครเป็นคนซ่อม) 

บางครั้งเราใช้ passive voice เพราะเราไม่รู้หรือไม่ต้องการบอกว่า ใครเป็นคนทำสิ่งนั้น

ตัวอย่างเช่น
 • I noticed that a window had been left open.
 • Every year thousands of people are killed on our roads.
 • All the cookies have been eaten.
 • My car has been stolen!

โดยทั่วไปแล้ว passive voice มักจะถูกนำมาใช้ในเนื้อหาที่เป็นทางการ การสลับจากประโยคธรรมดาที่ประธานเป็นผู้กระทำ (active voice) ให้เป็น passive voice จะทำให้ประโยคนั้น ๆ ขัดเจนและอ่านได้ง่ายขึ้น  

ประธานเป็นผู้ถูกกระทำ (Passive) ประธานเป็นผู้กระทำ (Active)
A great deal of meaning is conveyed by a few well-chosen words. A few well-chosen words convey a great deal of meaning.
Our planet is wrapped in a mass of gases. A mass of gases wrap around our planet.
Waste materials are disposed of in a variety of ways. The city disposes of waste materials in a variety of ways.

 ใน passive voice หากคุณต้องการบอกว่า ใครหรืออะไรทำกริยานั้น ๆ ให้ใช้คำบุพบท by ช่วย แต่หากเป็นที่รู้กันดีว่าใครเป็นคนทำกริยานั้น ๆ หรือเราสนใจคนที่ทำกริยานั้น ๆ มากกว่าคนหรือสิ่งที่ถูกกระทำ จะนิมยมใช้ active voice มากกว่า

ประธานเป็นผู้ถูกกระทำ (Passive) ประธานเป็นผู้กระทำ (Active)
"A Hard Day's Night" was written by the Beatles. The Beatles wrote "A Hard Day's Night".
The movie ET was directed by Spielberg. Spielberg directed the movie ET.
This house was built by my father. My father built this house.

อ่านเพิ่มเติมใน การใช้ passive voice และ active ในแต่ละ tense ได้ที่นี่

รูปแบบของ passive voice

Passive voice ในภาษาอังกฤษจะประกอบไปด้วย 2 ส่วน ได้แก่  
'to be' ที่สอดคล้องกับประธาน + กริยาช่อง 3 (past participle)

ประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิิเสธ ประโยคคำถาม ประโยคคำถามเชิงปฏิเสธ
The house was built in 1899. The house wasn't built in 1899. Was the house built in 1899? Wasn't the house built in 1899?
These houses were built in 1899. These houses weren't built in 1899. Were these houses built in 1899? Weren't these houses built in 1899?
การใช้ To clean เป็น passive voice
ประโาน + to be (ที่สอดคล้องกับประธาน) + กริยาช่อง 3 (past participle) + ส่วนที่เหลือของประโยค
Simple present
The house is cleaned every day.
Present continuous
The house is being cleaned at the moment.
Simple past
The house was cleaned yesterday.
Past continuous
The house was being cleaned last week.
Present perfect
The house has been cleaned since you left.
Past perfect
The house had been cleaned before they arrived.
Future
The house will be cleaned next week.
Future continuous
The house will be being cleaned tomorrow.
Present conditional
The house would be cleaned if they had visitors.
Past conditional
The house would have been cleaned if it had been dirty.
Inifinitive
The house must be cleaned before we arrive.
การใช้ infinitives ใน passive voice 

Infinitive passive voice ถูกนำมาใช้หลังคำกริยา modal และคำกริยาส่วนใหญ่ที่ตามด้วย infinitive ได้

ตัวอย่างเช่น
 • You have to be tested on your English grammar.
 • John might be promoted next year.
 • She wants to be invited to the party.
 • I expect to be surprised on my birthday.
 • You may be disappointed.
การใช้ gerunds ใน passive voice

Gerunds จะใช้ตามหลังคำบุพบทและคำกริยาส่วนใหญ่ที่สามารถใช้ gerund ตามหลังได้

ตัวอย่างเช่น 
 • I remember being taught to drive.
 • The children are excited about being taken to the zoo.
 • The children are excited to be taken to the zoo.
 • Most film stars hate being interviewed.
 • Most film stars hate to be interviewed.
 • Poodles like to be pampered.
 • Poodles like being pampered.
การใช้  "to be born"

"To be born" คือ passive voice และมักจะนิยมใช้ใน past tense อย่างไรก็ดี ในบางกรณี สามารถใช้ใน present or future tense ได้

ตัวอย่างเช่น
 • I was born in 1976.
 • Where were you born?
 • Around 100 babies are born in this hospital every week.
 • We don't know on exactly which day the baby will be born.

บางครั้งใน passive voice จะใช้ to get หรือ to have แทนการใช้ to be สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รูปแบบต่าง ๆ ในการใช้ passive voice ได้ที่นี่