การเปลี่ยน passive voice ให้เป็น active voice

ประโยคที่เขียนในรูป active voice จะเข้าใจง่ายกว่าการเขียนประโยคนั้น ๆ ให้อยู่ในรูปของ passive voice การเปลี่ยน passive voice ให้เป็น active voice สามารถทำได้ไม่ยากนัก แต่ต้องอาศัยการฝึกฝนเล็กน้อย ในตารางด้านล่าง คำกริยา to be ที่ใน passive voice จะมีรูปเดียวกันกับ tense ที่ใช้ในคำกริยาหลักใน active voice หากคุณต้องการใช้ active voice คุณต้องให้ประธานเป็นผู้กระทำกริยานั้น ๆ อย่างชัดเจน

การใช้ To Keep ใน active และ passive voices

Tense Active voice Passive voice ประโยคที่ประธานเป็นผู้กระทำ (Active sentence) ประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำ (Passive)
Simple present keep is kept I keep the butter in the fridge. The butter is kept in the fridge.
Present continuous is keeping is being kept John is keeping my house tidy. My house is being kept tidy.
Simple past kept was kept Mary kept her schedule meticulously. Mary's schedule was kept meticulously.
Past continuous was keeping was being kept The theater was keeping a seat for you. A seat was being kept for you.
Present perfect have kept have been kept I have kept all your old letters. All your old letters have been kept.
Past perfect had kept had been kept He had kept up his training regimen for a month. His training regimen had been kept up for a month.
Simple Future will keep will be kept Mark will keep the ficus. The ficus will be kept.
Conditional Present would keep would be kept If you told me, I would keep your secret. If you told me, your secret would be kept.
Conditional Past would have kept would have been kept I would have kept your bicycle here if you had left it with me. Your bicycle would have been kept here if you had left it with me.
Present Infinitive to keep to be kept She wants to keep the book. The book wants to be kept.
Perfect Infinitive to have kept to have been kept Judy was happy to have kept the puppy. The puppy was happy to have been kept.
Present Participle & Gerund keeping being kept I have a feeling that you may be keeping a secret. I have a feeling that a secret may be being kept.
Perfect Participle having kept having been kept Having kept the bird in a cage for so long, Jade wasn't sure it could survive in the wild. The bird, having been kept in a cage for so long, might not survive in the wild.