รูปแบบต่าง ๆ ในการใช้ passive voice

คุณสามารถสร้างประโยคที่มีความหมายที่ให้ประธานเป็นผู้ถูกกระทำได้โดยไม่ต้องใช้รูป passive voice ได้ด้วยการใช้ คำกริยา to get หรือใช้ to have แทนการใช้ to be รูปประโยคแบบนี้มักจะถูกนำมาใช้อธิบายสถานการณ์ที่เราต้องการให้บางคนทำอะไรบางสิ่งบางอย่างให้เรา หรือเมื่อเรากำลังจะจ้างใครสักคนให้ทำอะไรสักอย่างให้เรา ประธานเป็นผู้กระทำกริยานั้น ๆ แต่ประธานเพียงแค่ทำกริยา "getting" เท่านั้น คนอื่นที่ไม่ได้ถูกระบุชื่อไว้จะเป็นคนทำกริยาหลักของประโยค ไม่มีการกล่าวถึงคนที่ 2 อย่างชัดเจนเมื่อประโยคมีความหมายแบบ passive voice เราสนใจผลของการกระทำมากกว่าคนที่กระทำสิ่งนั้น ๆ 

ตัวอย่างเช่น
 • I must get my hair cut.
 • I must have my hair cut.
 • When are you going to get that window mended?
 • We're having the house painted.

รูปประโยคแบบนี้จะใช้อธิบายถึงกิจกรรมที่ทำเสร็จสิ้นแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการระบุเวลากำกับไว้ด้วย 

ตัวอย่างเช่น
 • We'll get the work done as soon as possible.
 • I'll get those letters typed before lunchtime.
 • She said she'd have my lunch delivered by noon.
 • You should have your roof repaired before next winter.

หากคำกริยาพูดถึงบางสิ่งที่ไม่ต้องการ นั่นจะมีความหมายเหมือนการใช้ passive voice

ตัวอย่างเช่น
 • Jim had his car stolen last night.
 • Jim's car was stolen.
 • They had their roof blown off in the storm.
 • Their roof was blown off in the storm.
การใช้ "to need" ในรูประโยคแบบ passive 

นอกจากนี้ ในประโยค active voice ที่มีความหมายเหมือน passive voice ได้ หากคุณใช้ to need ตามด้วย gerund แต่สิ่งที่สำคัญที่ต้องจำไว้ คือ คนหรือสิ่งนั้นเป็นผู้ถูกกระทำ ไม่ใช่เป็นผู้กระทำเอง

ตัวอย่างเช่น
 • The ceiling needs painting.
 • The ceiling needs to be painted.
 • My hair needs cutting.
 • My hair needs to be cut.
 • That faucet needs fixing.
 • That faucet needs to be fixed.