กริยาช่อง 1 (Infinitive)

รูปของ infinitive

Infinitive คือ รูปของกริยาที่ยังไม่ได้ผัน ในภาษาอังกฤษ โดยทั่วไปแล้วเมื่อพูดถึง infinitive เราจะนึกถึง present infinitive ซึ่งพบบ่อยที่สุด แต่อย่างไรก็ดี infinitive มีอยู่ทั้งหมดด้วยกัน 4 แบบ ได้แก่ the perfect infinitive, the perfect continuous infinitive, the continuous infinitive และ the passive infinitive

Present infinitive มี 2 แบบได้แก่

 • infinitive แบบใช้ to = to + กริยา
 • infinitive แบบไม่ใช้ to = กริยา

คำกริยาของ present infinitive คือ คำกริยาที่พบได้ในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ  

infinitive แบบใช้ to infinitive แบบไม่ใช้ to
to sit sit
to eat eat
to have have
to remember remember

Infinitive ในประโยคปฏิเสธ สามารถทำได้โดยการเติม not ข้างหน้า infinitive นั้น ๆ 

ตัวอย่างเช่น
 • I decided not to go to London.
 • He asked me not to be late.
 • I'd like you not to sing so loudly.
 • I'd rather not eat meat.
 • I might not come.

หน้าที่ของ infinitive แบบใช้ to

 Infinitive แบบใช้ to ถูกนำมาใช้ในรูปประโยคต่าง ๆ มากมาย ส่วนใหญ่แล้วจะใช้เพื่ออธิบายจุดประสงค์หรือความคิดเห็น คำกริยาที่สามารถใช้ได้กับ infinitive แบบใช้ to นั่นมีอยู่เป็นจำนวนมากและหลากหลาย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   คำกริยาที่ใช้ infinitives ตามหลังได้

การใช้ infinitive แบบใช้ to เพื่อบอกเป้าหมายหรือความตั้งใจของการกระทำ

ในกรณีนี้ to จะมีความหมายเหมือน in order to หรือ so as to

ตัวอย่างเช่น
 • She came to collect her pay cheque.
 • The three bears went to find firewood.
 • I am calling to ask you about dad.
 • You sister has gone to finish her homework.
การใช้ infinitive แบบใช้ to เพื่อเป็นประธานของประโยค

การใช้ infinitive แบบใช้ to ในรูปแบบนี้มักจะถูกนำมาใช้ในการเขียนมากกว่าการพูด

ตัวอย่างเช่น
 • To be or not to be, that is the question.
 • To know her is to love her.
 • To visit the Grand Canyon is my life-long dream.
 • To understand statistics, that is our aim.
การใช้ infinitive แบบใช้ to เพื่ออธิบายบางสิ่งที่สามารถใช้ได้หรือจะนำไปใช้

ในกรณีนี้ infinitive แบบใช้ to จะตามด้วยคำนามหรือคำสรรพนาม

ตัวอย่างเช่น
 • The children need a garden to play in.
 • I would like a sandwich to eat.
 • I don't have anything to wear.
 • Would you like something to drink?
การใช้ infinitive แบบใช้ to หลังคำคุณศัพท์

การใช้ infinitive แบบใช้ to หลังคำคุณศัพท์จะมีรูปแบบที่พบได้ทั่วไป ดังนี้
ประธาน + to be + คำคุณศัพท์ + (for/of someone) + to-infinitive + (ประโยคที่เหลือ)

ประธาน + to be + คำคุณศัพท์ (+ for/of someone) + to-infinitive (+ ประโยคที่เหลือ)
It is good   to talk.  
It is good of you to talk to me.
It is important   to be patient.  
It is important for Jake to be patient with his little brother.
I am happy   to be here.
The dog is naughty   to destroy our couch.
การใช้ infinitive แบบใช้ to เพื่อบอกความคิดเห็นหรือเพื่อตัดสินบางสิ่งบางอย่าง

การใช้ infinitive แบบใช้ to เพื่อบอกความคิดเห็นหรือเพื่อตัดสินบางสิ่งบางอย่างจะมีรูปแบบ ดังนี้
ประธาน + to be + วลีคำนาม + infinitive แบบใช้ to 

ประธาน + to be + วลีคำนาม + infinitive แบบใช้ to
It was a stupid place to park.
That is a dangerous way to behave.
What you said was a rude thing to say.
This is the right thing to do.
Those were the wrong kind of eggs to buy.
Jim is the best person to hire.
การใช้ infinitive แบบใช้ to กับคำกริยาวิเศษณ์

Infinitive แบบใช้ to ถูกนำมาใช้กับคำกริยาวิเศษณ์  too และ enough บ่อย ๆ เพื่อบอกให้ทราบถึงเหตุผลที่ทำให้พอใจหรือไม่พอใจ โดย too และ enough จะถูกวางไว้หน้าคำคุณศัพท์ คำกริยาวิเศษณ์หรือคำนามที่ต้องการขยาย หลังจากนั้นให้ตามด้วย infinitive แบบใช้ to เพื่ออธิบายเหตุผลว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้น โดยทั่วไปแล้ว สามารถลบ infinitive แบบใช้ to หรืออะไรก็ได้ที่ตามหลังมาออกได้ โดยที่ไม่ทำให้ไวยากรณ์ของประโยคเสียไป

ตัวอย่างเช่น
 • There's too much sugar to put in this bowl.
 • I had too many books to carry.
 • This soup is too hot to eat.
 • She was too tired to work.
 • He arrived too late to see the actors.
 • I've had enough food to eat.
 • She's old enough to make up her own mind.
 • There isn't enough snow to ski on.
 • You're not old enough to have grand-children!
การใช้ infinitive แบบใช้ to กับคำถาม

สามารถใช้คำที่ใช้เป็นคำถาม เช่น where, how, what, who และ when + infinitive แบบใช้ to ตามหลังคำกริยา ask, decide, explain, forget, know, show, tell และ understand  ได้

ตัวอย่างเช่น
 • She asked me how to use the washing machine.
 • Do you understand what to do?
 • Tell me when to press the button.
 • I've forgotten where to put this little screw.
 • I'm not sure I know who to call.

หน้าที่ของ infinitive แบบไม่ใช้ to

การใช้ infinitive แบบไม่ใช้ to หลังกริยาช่วย
ตัวอย่างเช่น
 • She can't speak to you.
 • He should give her some money.
 • Shall I talk to him?
 • Would you like a cup of coffee?
 • I might stay another night in the hotel.
 • They must leave before 10.00 a.m.
การใช้  infinitive แบบไม่ใช้ to หลังคำกริยาที่แสดงการรับรู้

รูปแบบการใช้  infinitive แบบไม่ใช้ to หลังคำกริยาที่แสดงการรับรู้ คือ คำกริยา + กรรม + infinitive แบบไม่ใช้ to

ตัวอย่างเช่น
 • He saw her fall from the cliff.
 • We heard them close the door.
 • They saw us walk toward the lake.
 • She felt the spider crawl up her leg.
การใช้  infinitive แบบไม่ใช้ to หลัง 'make' และ 'let'
ตัวอย่างเช่น
 • Her parents let her stay out late.
 • Let's go to the cinema tonight.
 • You made me come with you.
 • Don't make me study that boring grammar book!
การใช้  infinitive แบบไม่ใช้ to หลังสำนวน 'had better' 
ตัวอย่างเช่น
 • We had better take some warm clothing.
 • She had better ask him not to come.
 • We had better reserve a room in the hotel.
 • You'd better give me your address.
 • They had better work harder on their homework.
การใช้  infinitive แบบไม่ใช้ to คู่กับ "why"

เราสามารถใช้ infinitive แบบไม่ใช้ to ตามหลัง why เมื่อต้องการให้คำแนะนำอะไรสักอย่างให้กับใครบางคนได้

ตัวอย่างเช่น
 • Why wait until tomorrow?
 • Why not ask him now?
 • Why leave before the end of the game?
 • Why walk when we can go in the car?
 • Why not buy a new bed?