คำกริยาที่ใช้ infinitives ตามหลังได้

มีคำกริยาต่าง ๆ มากมายที่ถูกตามหรือสามารถตามด้วยคำกริยาตัวที่ 2 ใน infinitive ได้ คำกริยาทั้งหมดที่ได้ถูกเขียนไว้ในหน้านี้ คือ คำกริยาที่สามารถตามด้วย infinitive แบบใช้ to ได้ สำหรับคำกริยาที่มีเครืองหมายดอกจัน (*) กำกับไว้ คือ คำกริยาที่สามารถใช้ that-clause ตามหลังได้ด้วยเช่นกัน ดังในตัวอย่าง สำหรับคำกริยาที่มีเครืองหมายดอกจัน 2 ดอก (**) กำกับไว้ คือ คำกริยาที่ถูกตามด้วย that-clause เพียงอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อประธานของกริยาหลัก คือ "it"

คำกริยาที่ใช้ infinitives ตามหลังได้

afford agree* aim appear** arrange* bother care
claim* condescend consent decide* demand* determine* endeavour
fail guarantee* happen* hasten have (= be obliged) hesitate hope*
learn long manage offer prepare pretend* proceed
promise* propose prove (= turn out) refuse resolve* seek seem**
strive swear* tend threaten* trouble undertake volunteer
vow*          
ตัวอย่างเช่น
 • I hope to see you next week.
 • I hope that I'll see you next week.
 • He claimed to be an expert.
 • He claimed that she was an expert.
 • I managed to reach the top of the hill.
 • Would you care to swim?
ตัวอย่างเช่น
 • It appeared that no-one had locked the door.
 • He appeared to be lost.
 • It seems that she is running late.
 • She seems to be running late.

คำกริยาที่ใช้ คำนาม + infinitives ตามหลัง

accustom aid appoint assist cause challenge command*
defy direct* drive empower enable encourage entice
entitle entreat force get implore* incite induce
inspire instruct* invite lead leave (= make someone responsible) oblige order*
persuade* press prompt provoke remind* require* stimulate
summon teach tell tempt trust* warn*  
ตัวอย่างเช่น
 • The professor challenged his students to argue with his theory.
 • This law empowers the government to charge higher taxes.
 • You can't force me to do something I don't agree with.
 • I invited the new student to have dinner with me.
 • What inspired you to write this poem?
คำกริยาที่ไม่ต้องมีคำนามก่อน that-clause

คำกริยา command, direct, entreat, implore, order, require และ trust เป็นคำกริยาที่สามารถตามด้วย that-clause ได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีคำนามก่อนหน้า that-clause นั้น ถึงแม้ว่าจะมีคำนามก่อนหน้า infinitive ก็ตาม

ตัวอย่างเช่น
 • I trust you to tell the truth.
 • I trust that you are telling the truth.
 • The general commanded his men to surrender.
 • The general commanded that his men surrender.
คำกริยาที่ต้องมีคำนามก่อน that-clause

สำหรับคำกริยา persuade และ remind จำเป็นต้องมีคำนามก่อนหน้า that-clause และคำนามนั้นถูกวางไว้หน้า infinitive

ตัวอย่างเช่น
 • You can't persuade people to buy small cars.
 • You can't persuade people that small cars are better.
 • He reminded me to take my notebook to school.
 • He reminded me that I would need my notebook.
คำกริยาที่ต้องมีหรือไม่ต้องมีคำนามก่อน that-clause ก็ได้

สำหรับคำกริยา instruct, teach และ warn เป็นคำกริยาที่จะมีหรือไม่ต้องมีคำนามก่อน that-clause ก็ได้

ตัวอย่างเช่น
 • She taught her students to appreciate poetry.
 • She taught her students that poetry was valuable.
 • She taught that poetry was valuable.

คำกริยาที่ถูกตามหลังด้วย infinitive หรือ คำนาม + infinitive

ask* beg* choose dare desire* elect expect*
help mean* (=intend) request* want wish*    
ตัวอย่างเช่น
 • I asked him to show me the book.
 • I asked to see the book.
 • She helped me to put away the dishes.
 • She helped to put away the dishes.
 • We expect you to do your best in the exam.
 • We expect to do well on our exams.
 • Do you want to go to the beach?
 • Do you want me to go with you to the beach?
การใช้ to dare

ในประโยคปฏิเสะและประโยคคำถาม สามารถใช้ infinitive ได้ทั้ง 2 รูปแบบ หากประธานของคำกริยาคือคน ๆ เดียวกัน หรือสิ่ง ๆ เดียวกัน (ในกรณี้นี้ การละ 'to' จะเป็นที่นิยมมากกว่า)  แต่หากประธานของคำกริยา 2 ตัวนั้นต่างกันจะไม่สามารถละ to ได้  

ตัวอย่างเช่น
 • I never dared tell him what happened.
 • Do you dare tell him?
 • Would you dare (to) jump out of a plane?
 • I dare you to tell him the truth.
 • She dared me to jump off the wall.