Present Continuous Tense

การสร้าง present continuous tense

คำกริยาใน present continuous tense จะประกอบไปด้วย 2 ส่วนเสมอ ได้แก่ - คำกริยา to be + V-ing (present participle)

(โครงสร้างของ present participle ได้แก่ คำกริยา+ing เช่น talking, playing, moving, smiling เป็๋นต้น)

ประโยคบอกเล่า
ประธาน + to be + กริยา + ing
She is talking.
ประโยคปฏิเสธ
ประธาน + to be + not กริยา + ing
She is not (isn't) talking
ประโยคคำถาม
to be + ประธาน กริยา + ing
Is she talking?

ตัวอย่างการใช้ TO GO ใน present continuous tense

ประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ ประโยคคำถาม
I am going I am not going Am I going?
You are going You aren't going. Are you going?
He, she, it is going He, she, it isn't going Is he, she, it going?
We are going We aren't going Are we going?
You are going You aren't going Are you going?
They are going They aren't going Are they going?

หมายเหตุ: ในประโยคปฏิเสธสามารถใช้อะพอสทรอฟีเพื่อรวมคำสรรพนามเข้ากับคำกริยาเข้าด้วยกันได้ (contractions) เช่น I'm not going, you're not going, he's not going เป็นต้น

หน้าที่ของ present continuous tense

Present continuous tense ก็เหมือน tenses อื่น ๆ ในภาษาอังกฤษที่ ทัศนคติของผู้พูด  มีความสำคัญมากพอ ๆ กับการกระทำหรือเหตุการณ์ เมื่อใช้ present continuous tense ผู้พูดคิดว่ามีบางอย่างกำลังเกิดขึ้นและยังไม่เสร็จหรือยังไม่สมบูรณ์

การใช้ present continuous tense
 • เพื่ออธิบายสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนั้น เช่น You are using the Internet. You are studying English grammar.
 • เพื่ออธิบายสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในระหว่างช่วงเวลานี้หรือสิ่งที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในช่วงเวลานี้ เช่น Are you still working for the same company? More and more people are becoming vegetarian.
 • เพื่ออธิบายสิ่งหรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยสิ่งหรือเหตุการณ์เหล่านั้นได้ถูกเตรียมหรือถูกวางแผนไว้เรียบร้อยแล้ว เช่น We're going on holiday tomorrow. I'm meeting my boyfriend tonight. Are they visiting you next winter?
 • เพื่ออธิบายเหตุการณ์ชั่วคราว เช่น He usually plays the drums, but he's playing bass guitar tonight. The weather forecast was good, but it's raining at the moment.
 • ใช้ "always, forever และ constantly" เพื่ออธิบายและเน้นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซ้ำ ๆ เช่น Harry and Sally are always arguing! You're constantly complaining about your mother-in-law!
โปรดระวัง! คำกริยาบางตัวไม่ค่อยนำมาใช้ในรูปของ continuous 

คำกริยาบางตัวที่ไม่ค่อยถูกนำมาใช้ในรูปของ continuous

คำกริยาที่อยู่รายการด้านล่างนี้ คือ คำที่มักจะใช้ในรูป simple เพราะอ้างถึง สภาพ การกระทำหรือกระบวนการ 

  ความรู้สึก /การรับรู้
 • to feel*
 • to hear
 • to see*
 • to smell
 • to taste
ความคิดเห็น
 • to assume
 • to believe
 • to consider
 • to doubt
 • to feel (= to think)
 • to find (= to consider)
 • to suppose
 • to think*
สภาพจิตใจ
 • to forget
 • to imagine
 • to know
 • to mean
 • to notice
 • to recognise
 • to remember
 • to understand
อารมณ์ /ความปรารถนา
 • to envy
 • to fear
 • to dislike
 • to hate
 • to hope
 • to like
 • to love
 • to mind
 • to prefer
 • to regret
 • to want
 • to wish
การวัดหรือการประเมินคุณค่า
 • to contain
 • to cost
 • to hold
 • to measure
 • to weigh
อื่น ๆ
 • to look (=to resemble)
 • to seem
 • to be (ในกรณีส่วนใหญ่)
 • to have (เมื่อหมายถึง "การเป็นเจ้าของ")*
ข้อยกเว้น

คำกริยาที่บ่งบอกถึงการรับรู้ (see, hear, feel, taste, smell) มักจะถูกนำมาใช้ร่วมกับ can บ่อย ๆ เช่น I can see... คำกริยาเหล่านี้สามารถนำมาใช้ในรูปของ continuous ได้แต่จะให้ความหมายที่ต่างออกไป

 • This coat feels nice and warm. (การรับรู้ของคุณที่มีคุณภาพของเสื้อหนาว) 
 • John's feeling much better now (สุขภาพของเขาดีขึ้น)
 • She has three dogs and a cat. (แสดงความเป็นเจ้าของ)
 • She's having supper. (เธอกำลังทานอาหาร)
 • I can see Anthony in the garden (การรับรู้)
 • I'm seeing Anthony later (เราวางแผนว่าจะเจอกัน)