การใช้ -ing

คำกริยาที่ลงท้ายด้วย -ing สามารถเป็นได้ทั้ง present participle (v-ing) หรือ gerund (v-ing) ซึ่งถึงแม้ว่าทั้ง 2 รูปแบบนี้ดูเหมือนกัน แต่กลับทำหน้าที่ในประโยคแตกต่างกัน 

Present participles

Present participle (v-ing) เป็นรูปของ continuous ของคำกริยาที่ถูกนำมาใช้มากที่สุด โดยเป็นการเติม -ing หลังคำกริยาที่แสดงการรับรู้ หรือการเคลื่อนไหว หรือใช้เป็นคำคุณศัพท์  

การใช้ present participles เป็นรูปของ continuous ของคำกริยา 

Present participles เป็นรูปของ continuous ของคำกริยา ไม่ว่าคำกริยานั้น ๆ จะอยู่ใน tense ใดก็ตามก็จะใช้รูป v-ing เหมือนกันทั้งหมด กริยาช่วยที่ผันตาม tense จะเป็นตัวบอกให้เรารู้ว่า ประโยคนั้น ๆ เป็น tense อะไร 

ตัวอย่างเช่น
 • He is painting.
 • She was waiting.
 • They will be coming.
 • We would be staying.
 • I would have been leaving.
การใช้ present participles (v-ing) หลังคำกริยาที่แสดงการรับรู้  

Present participles สามารถใช้หลังคำกริยาที่แสดงการรับรู้ได้โดยใช้โครงสร้างประโยคต่อไปนี้ กริยา + กรรม + present participle (v-ing) เพื่ออธิบายสิ่งที่ถูกรับรู้ 

ตัวอย่างเช่น
 • We saw him swimming across the pond.
 • I watched her painting Sarah's portrait.
 • I couldn't hear her singing because of the noise.
 • I would like to see you knitting sometime.
การใช้ present participles (v-ing) หลังคำกริยาที่แสดงการเคลื่อนไหว การกระทำ หรือตำแหน่ง เพื่อบอกสิ่งที่เกิดขึ้น
ตัวอย่างเช่น
 • She sat looking at the sea.
 • He walks reading his newspaper.
 • I cook listening to the radio.
 • Sally lay listening to the bugs in the grass.
การใช้ present participles (v-ing) เป็นคำคุณศัพท์
ตัวอย่างเช่น
 • Did you read that amazing book?
 • This movie is so exciting!
 • His economics class is boring.

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การใช้ present participles (v-ing) ได้ที่นี่

Gerunds (v-ing)

Gerund (v-ing) จะทำหน้าที่เหมือนคำนามเสมอ ถึงแม้ว่าจะดูเหมือนคำกริยาก็ตาม และมีวิธีการใช้แบบเดียวกันกับคำนาม  

การใช้ gerund (v-ing) เป็นประธานของประโยค
ตัวอย่างเช่น
 • Eating people is wrong.
 • Driving too fast is dangerous.
 • Walking is good for you.
 • Your knitting is beautiful.
การใช้ gerund (v-ing) หลังคำบุพบท
ตัวอย่างเช่น
 • Can you sneeze without opening your mouth?
 • She is good at painting.
 • I was the fastest at climbing the rope.
 • He learns music by listening to the chords.
การใช้ gerund (v-ing) หลังคำกริยาเฉพาะ
ตัวอย่างเช่น
 • I like cooking.
 • He enjoys walking.
 • They hate milking cows.
 • I can imagine drifting away in a balloon.
การใช้ gerund (v-ing) ในคำนามประสม
ตัวอย่างเช่น
 • I took her to her driving lessons.
 • We are going to the swimming pool.
 • My uncle does a lot of bird-watching.
 • I found this pie by dumpster-diving.

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การใช้ gerund (v-ing) ได้ที่นี่