การใช้ present participle (v-ing)

Present participle (v-ing) ของคำกริยาส่วนใหญ่จะอยู่ในรูป คำกริยา+ing และถูกนำมาใช้ในหลากหลายรูปแบบ

การใช้ present participles เป็นรูป continuous ของคำกริยา
ตัวอย่างเช่น
 • I am working.
 • He was singing.
 • They have been walking.
 • We will be staying.
 • She would have been expecting me.
การใช้ present participles หลังคำกริยาที่แสดงการเคลื่อนไหวและตำแหน่ง 

การใช้ present participles (v-ing) จะมีประโยชน์มากเมื่อใช้คู่กับคำกริยา to go

ตัวอย่างเช่น
 • She went shopping.
 • I go running every morning.
 • He lay looking up at the clouds.
 • She came running towards me.
การใช้ present participles หลังคำกริยาที่แสดงการรับรู้

จะใช้โครงสร้างประโยค คือ กริยา + กรรม + present participle (v-ing) แต่หากนำไปใช้รูปประโยคนี้ในประโยคเงื่อนไขแบบ 0 ความหมายจะแตกต่างออกไป เนื่องจาก infinitive อธิบายถึงสิ่งที่เสร็จสิ้นแล้ว ในขณะที่ present participle อธิบายถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น

ตัวอย่างเช่น
 • I heard someone singing.
 • He saw his friend walking along the road.
 • I can smell something burning!
 • I watched the birds flying away.
การใช้ present participles เป็นคำคุณศัพท์
ตัวอย่างเช่น
 • It was an amazing film.
 • Dark billowing clouds often precede a storm.
 • He was trapped inside the burning house.
 • Many of his paintings show the setting sun.
การใช้ present participles กับคำกริยา spend และ waste

จะใช้โครงสร้างประโยค คือ กริยา + คำที่พูดถึงเวลา/เงิน + present participle (v-ing)

ตัวอย่างเช่น
 • My boss spends two hours a day travelling to work.
 • Don't waste time playing computer games!
 • They've spent the whole day shopping.
 • I wasted money buying this game.
การใช้ present participles กับคำกริยา catch และ  find

จะใช้โครงสร้างประโยค คือ กริยา + กรรม + present participle (v-ing)  เมื่อใช้ v-ing ร่วมกับ catch, v-ing จะอธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้รำคาญหรือทำให้โกรธ ซึ่งแตกต่างจากการใช้ v-ing ร่วมกับ find จะเป็นการพูดโดยไม่ได้บอกความรู้สึกใด ๆ 

ตัวอย่างเช่น
 • If I catch you stealing my apples again, there'll be trouble!
 • Don't let him catch you reading his letters.
 • I caught him going through my bag.
 • We found some money lying on the ground.
 • They found their mother sitting in the garden.
การใช้ present participles สำหรับ 2 สิ่งที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน

เมื่อมี 2 สิ่งเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน โดยทั้ง 2 สิ่งนั้นถูกทำให้เสร็จสิ้นโดยคน ๆ เดียวกันหรือสิ่ง ๆ เดียวกัน เราสามารถใช้ present participle (v-ing) เพื่ออธิบายสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นได้ หากมีอีกสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากที่คน ๆ เดียวกันหรือสิ่ง ๆ เดียวกันทำบางสิ่งบางอย่างเสร็จ เราสามารถใช้ present participle (v-ing)  เพื่ออธิบายสิ่งที่สำเร็จไปเป็นอย่างแรกได้

ตัวอย่างเช่น
 • Whistling to himself, he walked down the road. = เขาผิวปากแล้วเขาเดินไปตามถนน
 • They went laughing out into the snow. = พวกเขาหัวเราะแล้วออกไปเล่นหิมะ
 • Dropping the gun, she put her hands in the air. = เธอวางปืนลงแล้วยกมือขึ้น
 • Putting on his coat, he left the house. = เขาใส่เสื้อหนาวแล้วออกจากบ้าน
การใช้ present participles อธิบายเหตุผล

present participle (v-ing) สามารถใช้เริ่มต้นวลีแทนการใช้ เช่น  as, since หรือ because ได้เพื่ออธิบายถึงสาเหตุหรือเหตุผล  

ตัวอย่างเช่น
 • Feeling hungry, he went into the kitchen and opened the fridge.
 • Being poor, he didn't spend much on clothes.
 • Knowing that his mother was coming, he cleaned the flat.
 • He whispered, thinking his brother was still asleep.