Future Perfect Continuous tense

รูปแบบ

Future perfect continuous tense ประกอบไปด้วย 2 ส่วน ได้แก่
will have been (รูป future perfect ของกริยา 'to be') + กริยา+ing (present participle)

ประธาน + will have been + กริยา+ing
He will have been playing.
I will have been playing.
การใช้ To live ใน future perfect continuous tense
ประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ ประโยคคำถาม ประโยคคำถามเชิงปฏิเสธ
I will have been living I won't have been living Will I have been living? Won't I have been living?
You will have been living You won't have been living Will you have been living? Won't you have been living?
He will have been living He won't have been living Will he have been living? Won't he have been living?
We will have been living We won't have been living Will we have been living? Won't we have been living?
They will have been living They won't have been living Will they have been living? Won't they have been living?

การใช้

Future perfect continuous tense มีความคล้ายคลึงกับ future perfect tense เนื่องจากใช้พูดถึงเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่เสร็จสิ้นตอนนี้แต่จะเสร็จสิ้นในอนาคต ส่วนใหญ่แล้วจะใช้คู่กับคำศัพท์ที่ใช้บอกเวลา

ตัวอย่างเช่น
  • I will have been waiting here for three hours by six o'clock.
  • By 2001 I will have been living in London for sixteen years.
  • When I finish this course, I will have been learning English for twenty years.
  • Next year I will have been working here for four years.
  • When I come at 6:00, will you have been practicing long?