Present Perfect Continuous tense

Present perfect continuous tense จะใช้เพื่ออ้างถึงเวลาที่ไม่เจาะจงระหว่าง '่ก่อนหน้านี้' และ 'ตอนนี้' ผู้พูดคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เริ่มต้นทำไปแล้วแต่อาจจะยังไม่เสร็จในช่วงเวลานั้น และจะให้ความสำคัญกับขั้นตอนและผลที่ได้รับมากพอ ๆ กัน โดยในขณะที่พูดสิ่งนั้นอาจจะเกิดขึ้นในอดีตและยังคงดำเนินต่อไปในปัจจุบันหรือยังไม่เสร็จก็ได้

การกระทำที่เริ่มต้นในอดีตและยังคงต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

She has been waiting for you all day (= จนถึงตอนนี้เธอก็ยังคงรออยู่).
I've been working on this report since eight o'clock this morning (= จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จ).
They have been travelling since last October (= จนถึงตอนนี้พวกเขาก็ยังไม่กลับบ้าน).

การกระทำที่พึ่งทำเสร็จไปแต่เรายังคงสนใจผลที่เกิดขึ้นอยู่

She has been cooking since last night (= ผลที่เกิดขึ้น คือ อาหารที่วางอยู่บนโต๊ะดูน่าทานมาก).
It's been raining (= ผลที่เกิดขึ้น คือ ถนนยังคงเปียกอยู่).
Someone's been eating my chips (= ผลที่เกิดขึ้น คือ ครึ่งหนึ่งหายไปแล้ว).

การสร้าง Present Perfect Continuous tense

Present perfect continuous tense จะประกอบไปด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 'to be' ในรูปของ have/has been และ กริยา + ing

ประธาน has/have been กริยา + ing
She has been swimming

ประโยคบอกเล่า: She has been / She's been running.
ประโยคปฏิเสธ: She hasn't been running.
ประโยคคำถาม: Has she been running?
Iประโยคคำถามเชิงปฏิเสธ: Hasn't she been running?

ตัวอย่างการใช้ TO LIVE ใน present perfect continuous tense
ประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ ประโยคคำถาม
I have been living I haven't been living Have I been living?
You have been living You haven't been living Have you been living?
He, she, it has been living He hasn't been living Has she been living?
We have been living We haven't been living Have we been living?
You have been living You haven't been living Have you been living?
They have been living They haven't been living Have they been living?

คำกริยาไม่มีรูป -ing

มีคำกริยาบางตัว (เช่น know, hate, hear, understand, want) ที่ไม่นิยมนำมาใช้ในรูป -ing ดังน้น ให้ใช้ simple present perfect tense แทน 
I've wanted to visit China for years.
She's known Robert since she was a child.
I've hated that music since I first heard it.
I've heard a lot about you recently.
We've understood everything.