Present Perfect Tense

คำจำกัดความของ present perfect tense

present perfect tense ใช้เพื่อระบุความเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบันและอดีต เวลาที่สิ่งนั้น ๆ เกิดขึ้น คือ ก่อนหน้านี้หรือในอดีตแต่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจน และให้ความสนใจกับผลลัพธ์มากกว่าตัวการกระทำเอง

โปรดระวัง! อาจจะมีคำกริยาบางตัวในภาษาไทยที่ "ไม่ใช่"  present perfect tense แต่ดูคล้ายคลึงกันมาก 
Present Perfect Tense ถูกใช้เพื่ออธิบาย  
 • สิ่งหรือเหตุการณ์ที่เริ่มต้นในอดีตและยังคงเกิดขึ้นมาจนถึงปัจจุบัน เช่น  I have lived in Bristol since 1984 (= และตอนนี้ฉันก็ยังคงอยู่ที่นั่น)
 • สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งและยังไม่เสร็จสิ้น เช่น She has been to the cinema twice this week (= ยังไม่หมดสัปดาห์)
 • สิ่งที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างเจาะจงระหว่างอดีตและปัจจุบัน เช่น We have visited Portugal several times.
 • สิ่งที่พึ่งทำเสร็จไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา มักจะใช้คำว่า  'just' เช่น I have just finished my work.
 • การกระทำบางอย่างที่เวลาไม่ใช่ตัวบ่งชี้ที่สำคัญหรือไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจน เช่น  He has read 'War and Peace'. (= ผลจากการอ่านหนังสือของเขาเป็นสิ่งที่สำคัญ)  

หมายเหตุ: หากต้องการถามข้อมูลเกี่ยวกับ when, where และ who เราจะใช้ simple past tense อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การเลือกใช้ tense ระหว่าง present perfect  tense และ simple past tense อย่างถูกต้องได้ที่นี่

สิ่งที่เริ่มต้นทำในอดีตและยังคงทำต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
 • They haven't lived here for years.
 • She has worked in the bank for five years.
 • We have had the same car for ten years.
 • Have you played the piano since you were a child?
เมื่อช่วงระยะเวลาที่อ้างถึงยังไม่เสร็จสิ้น
 • I have worked hard this week.
 • It has rained a lot this year.
 • We haven't seen her today.
สิ่งที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างเจาะจงระหว่างอดีตและปัจจุบัน
 • They have seen that film six times
 • It has happened several times already.
 • She has visited them frequently.
 • We have eaten at that restaurant many times.
สิ่งที่พึ่งทำเสร็จไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา (+just)
 • Have you just finished work?
 • I have just eaten.
 • We have just seen her.
 • Has he just left?
การกระทำบางอย่างที่เวลาไม่ใช่ตัวบ่งชี้ที่สำคัญหรือไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจน
 • Someone has eaten my soup!
 • Have you seen 'Gone with the Wind'?
 • She's studied Japanese, Russian, and English.

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การใช้ "ever", "never", "already" และ "yet" ใน "present perfect tense" และ การใช้ "for" and "since" ใน present perfect tense อย่างถูกต้องได้ที่นี่

การสร้าง Present Perfect tense

คำกริยาใน present perfect tense จะประกอบไปด้วย 2 ส่วน ได้แก่ รูปที่ถูกต้องของกริยาช่วย to have (present tense) + กริยาช่อง 3 (past participle) โครงสร้างของ past participle ได้แก่ คำกริยา+ed เช่น played, arrived และ looked เป็นต้น สำหรับคำกริยาที่มีรูปพิเศษ (irregular verbs) ให้ดูที่ ตารางคำกริยาที่มีรูปพิเศษ ในส่วนที่เรียกว่า 'คำกริยา'

ประโยคบอกเล่า
ประธาน to have กริยาช่อง 3
She has visited.
ประโยคปฏิเสธ
ประธาน to have + not กริยาช่อง 3
She has not (hasn't) visited.
ประโยคคำถาม
to have ประธาน กริยาช่อง 3
Has she visited?
ประโยคคำถามแบบปฏิเสธ
to have + not ประธาน กริยาช่อง 3
Hasn't she visited?
การใช้ To Walk ใน present perfect tense
ประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ ประโยคคำถาม
I have walked I haven't walked Have I walked?
You have walked You haven't walked. Have you walked?
He, she, it has walked He, she, hasn't walked Has he, she, it walked?
We have walked We haven't walked Have we walked?
You have walked You haven't walked Have you walked?
They have walked They haven't walked Have they walked?