การใช้ ever, never, already, yet ใน Present perfect tense

Ever

คำกริยาวิเศษณ์ ever และ never อธิบายหรือแสดงให้เห็นเวลาที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างเจาะจง ก่อนหน้านี้ (Have you ever visited Berlin?)' Ever' และ 'never' จะถูกวางไว้ ก่อนหน้ากริยาหลัก (กริยาช่อง 3) โดย Ever จะใช้

ในคำถาม
ตัวอย่างเช่น

Have you ever been to England?
Has she ever met the Prime Minister?

ในประโยคคำถามเชิงปฏิเสธ
ตัวอย่างเช่น

Haven't they ever been to Europe?
Haven't you ever eaten Chinese food?

ในประโยคปฏิเสธให้ใช้ nothing+ever หรือ nobody+ever
ตัวอย่างเช่น

Nobody has ever said that to me before.
Nothing like this has ever happened to us.

ใช้กับ  'The first time'
ตัวอย่างเช่น

It's the first time that I've ever eaten snails.
This is the first time I've ever been to England.

Never

Never แปลว่า ไม่เคยจนถึงตอนนี้ และมีความหมายเหมือน not ..... ever  (I have never visited Berlin)

โปรดระวัง! ห้ามใช้ never กับ not ด้วยกัน

I haven't never been to Italy.
I have never been to Italy.

Already

Already หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก่อนหน้านี้แต่ไม่ได้ระบุเวลาไว้อย่างชัดเจน บอกให้รู้ว่าไม่ต้องทำซ้ำอีก 

ตัวอย่างเช่น

I've already drunk three coffees this morning. (= แต่คุณกำลังจะเสนอให้ฉันดื่มกาแฟอีกแก้วหนึ่ง!)
Don't write to John, I've already done it.

 

นอกจากนี้ already ยังสามารถนำมาใช้ในคำถามได้อีกด้วย

Have you already written to John?
Has she finished her homework already?

 

สามารถวาง Already ไว้หน้ากริยาหลัก (กริยาช่อง 3) หรือวางไว้ตรงท้ายสุดของประโยคก็ได้

I have already been to Tokyo.
I have been to Tokyo already.

 

Yet

Yet ถูกนำมาใช้ทั้งในประโยคปฏิเสธและประโยคคำถาม หมายความว่า (ยังไม่) ในช่วงเวลาระหว่างก่อนหน้านี้และตอนนี้  และ (ยังไม่) จนถึงปัจจุบัน. โดยทั่วไปแล้ว  yet จะถูกวางไว้ตรงส่วนท้ายสุดของประโยค  

ตัวอย่างเช่น

Have you met Judy yet?
I haven't visited the Tate Gallery yet
Has he arrived yet?
They haven't eaten yet