การใช้ FOR และ SINCE ใน Present Perfect tense

Present perfect tense ช่วยให้เราสามารถระบุเวลาได้ โดยดูจาก ระยะเวลา ที่เกิดขึ้น ด้วยการใช้ for + ช่วงระยะเวลา หรือดูจากจุดเริ่มต้น ด้วยการใช้ since + จุดเวลาที่เจาะจง  นอกจากนี้ ทั้ง FOR และ SINCE สามารถใช้ใน past perfect tense ได้อีกด้วย SINCE สามารถใช้ได้ใน perfect tenses เท่านั้น ในขณะที่ FOR สามารถใช้ได้ใน simple past tense อีกด้วย

For + ช่วงระยะเวลา

for six years, for a week, for a month, for hours, for two hours
I have worked here for five years.

Since + จุดเวลาที่เจาะจง

since this morning, since last week, since yesterday
since I was a child, since Wednesday, since 2 o'clock
I have worked here since 1990.

การใช้ For ใน Present perfect tense

She has lived here for twenty years.
We have taught at this school for a long time.
Alice has been married for three months.
They have been at the hotel for a week.

การใช้ Since ใน Present perfect tense

She has lived here since 1980.
We have taught at this school since 1965.
Alice has been married since March 2nd.
They have been at the hotel since last Tuesday.