คำนำหน้านามเพื่อบอกการแบ่งส่วน

คำนำหน้านามเพื่อบอกการแบ่งส่วนใช้เพื่ออธิบายกลุ่มคนหรือสิ่งของใน 2 ลักษณะ คือ อธิบายในภาพรวมและอธิบายเป็นรายบุคคล แสดงให้เห็นว่าในผู้คนหรือสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่กลุ่มนั้นถูกแยกออกหรือถูกแบ่งออกอย่างไร  

การใช้คำนำหน้านามเพื่อบอกการแบ่งส่วน