การใช้ "half" เป็นคำนำหน้านามเพื่อบอกการแบ่งส่วน

คำนำหน้านามเพื่อบอกการแบ่งส่วน half ถูกนำมาใช้เพื่ออธิบายให้เห็นว่า กลุ่มได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  Half สามารถใช้เป็นการใช้คำนำหน้านามเพื่อบอกการแบ่งส่วนได้ในหลากหลายรูปแบบ การแบ่งในรูปแบบอื่น ๆ สามารถนำมาใช้ได้เช่นกันแต่ไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากเท่าใดนัก 

Half สามารถใช้ได้กับหน่วยการตวง/วัดที่นำหน้าด้วย a หรือ an ได้ เพื่อหมายถึง หน่วยการตวง/วัด

ตัวอย่างเช่น
 • I had half a cup of milk left.
 • I bought half a kilo of flour.
 • He ran half a mile this morning.
 • I will be back in half a minute.

Half สามารถใช้กับคำนามที่ถูกนำหน้าด้วย the, a, คำแสดงปริมาณ หรือคำคุณศัพท์ที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของได้ ในกรณีนี้ คือการอ้างถึงการแบ่งครึ่งสิ่งที่เป็นรูปธรรม หรือสิ่งที่เป็นกายภาพของกลุ่มมากกว่ากล่าวถึงนามธรรมหรือแนวคิดของกลุม สามารถเติม of ข้างหลัง half ได้โดยไม่ทำให้ความหมายเปลี่ยน

ตัวอย่างเช่น
 • Half the people have already left.
 • Half of an apple isn't very much lunch.
 • Did you use half my sugar?
 • I will need half of the flour for my cake.
 • I earned half of that money last summer.
 • She found half these frogs in the river.
 • I spent half that time on my project.
 • You can take half of those books back.
 • I've invited half my friends to the party.
 • I've used up half of our eggs.
 • You wasted half your money on that!

Half สามารถใช้กับสรรพนามพหูพจน์ที่ถูกนำหน้าด้วย of ได้

ตัวอย่างเช่น
 • Half of us are going.
 • He scolded half of you but he let the rest off.
 • You couldn't find half of them?