การใช้ "each" และ "every"

Each เป็นการอธิบายสมาชิกในกลุ่มเป็นรายบุคคลหรือรายตัว ในขณะที่ every เป็นการอธิบายสมาชิกในกลุ่มแบบกลุ่ม คำนำหน้านามเพื่อบอกการแบ่งส่วนนี้จะใช้กับคำนามนับได้ โดยทั่วไปแล้วจะใช้กับคำนามเอกพจน์และถูกวางไว้ข้างหน้าคำนาม แต่ก็มีบางกรณีที่สามารถเปลี่ยนได้

ตัวอย่างเช่น
 • Each child received a present.
 • Every child received a present.
 • I gave each plant some water.
 • I gave every plant some water.

Each ยังสามารถใช้กับคำนามพหูพจน์ได้อีกด้วย แต่ต้องตามด้วย 'of' เสมอ  Every ไม่สามารถใช้กับคำนามพหูพจน์ได้

ตัวอย่างเช่น
 • Each of the children received a present.
 • I gave each of the plants some water.
 • He told each of us our jobs.
 • I gave each of them a kiss.

Every ใช้อธิบายสิ่งที่ทำต่อเนื่องกัน โดยมักจะนิยมใช้ร่วมกับเวลา Each ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันแต่พบนิยมใช้น้อยกว่า every 

ตัวอย่างเช่น
 • Every morning John goes jogging.
 • This magazine is published every week.
 • I have my coffee here every day.
 • I go visit my mother each week.
 • Each Monday, he buys a kilo of apples.