การใช้ "all" เป็นการใช้คำนำหน้านามเพื่อบอกการแบ่งส่วน

การใช้คำนำหน้านามเพื่อบอกการแบ่งส่วน all  ถูกนำมาใช้เพื่อเน้นภาพรวมของทั้งกลุ่มและเพื่อย้ำว่าไม่มีสิ่งใดในกลุ่มถูกทิ้งไว้หรือถูกแยกออกมา All สามารถใช้เป็นการใช้คำนำหน้านามเพื่อบอกการแบ่งส่วนได้ในหลากหลายรูปแบบ

All สามารถใช้ได้กับคำนามนับไม่ได้และคำนามนับได้พหูพจน์ (เมื่อต้องการอ้างถึงแนวคิดของทั้งกลุ่มมากกว่ารายบุุคคล) 

ตัวอย่างเช่น
 • All cheese contains protein.
 • I like all dogs.
 • All children need affection.
 • This soap is for all purposes.

All สามารถใช้ได้กับคำนามนับไม่ได้และคำนามนับได้พหูพจน์ที่ถูกนำหน้าด้วย the หรือคำคุณศัพท์ที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของ ในกรณีนี้ คือการอ้างถึงสิ่งที่เป็นรูปธรรม หรือสิ่งที่เป็นกายภาพของกลุ่มมากกว่ากล่าวถึงนามธรรมหรือแนวคิดของกลุ่ม สามารถเติม of ข้างหลัง all  ได้โดยไม่ทำให้ความหมายเปลี่ยน

ตัวอย่างเช่น
 • All the people in the room were silent.
 • All of the birds flew away.
 • Have you eaten all the bread?
 • I will need all of the sugar.
 • I've invited all my friends to the party.
 • I've used up all of our eggs.
 • You wasted all your time.

All สามารถใช้ได้กับคำสรรพนามนับได้พหูพจน์ที่ถูกนำหน้าด้วย of

ตัวอย่างเช่น
 • All of us are going.
 • He scolded all of you.
 • Did you find all of them?

All สามารถใช้ได้ในประโยคคำถามหรือประโยคอุทานที่มีคำนามนับไม่ได้ที่ถูกนำหน้าด้วย this หรือ that และสามารถเติม of ข้างหลัง all  ได้โดยไม่ทำให้ความหมายเปลี่ยน 

ตัวอย่างเช่น
 • Who has left all this paper on my desk?
 • Look at all this snow!
 • Why is all of that sugar on the floor?
 • Where did all of this confetti come from?

All สามารถใช้ได้ในประโยคคำถามหรือประโยคอุทานที่มีคำนามนับได้พหูพจน์ที่ถูกนำหน้าด้วย these หรือ those และสามารถเติม of ข้างหลัง all  ได้โดยไม่ทำให้ความหมายเปลี่ยน

ตัวอย่างเช่น
 • Look at all those balloons!
 • Where did all of those books come from?
 • Why are all these children crying?