การใช้ Both, Either และ Neither

คำนำหน้านามเพื่อบอกการแบ่งส่วน both, either และ neither คือ การแบ่งสิ่งต่าง ๆ ออกเป็นคู่ ๆ โดยทั่วไปแล้วจะไม่ใช้เพื่ออ้างถึงจำนวนที่มากหรือน้อยกว่า 2 และจะไม่ใช้แทนกลุ่มที่ไม่สามารถระบุขนาดได้อย่างชัดเจนอีกด้วย รวมไปถึงสามารถใช้กับคำนามนับได้เท่านั้น

การใช้ "both"

Both จะใช้อ้างถึง “คู่” ที่มีความหมายว่า “คำนามคำหนึ่งกับคำนามอีกคำหนึ่ง” หาก both ตามด้วย “of” จะสามารถใช้กับคำนามพหูพจน์ได้ อีกทั้งยังสามารถใช้ Both โดด ๆ คำเดียวได้อีกด้วย ไม่สามารถใช้ both กับคำนามเอกพจน์ได้ เพราะ both ใช้อ้างถึง คำนาม 2 คำขึ้นไป

ตัวอย่างเช่น
 • Both children were born in Italy.
 • Both the children were born in Italy.
 • Both of the children were born in Italy.
 • Both my parents have fair hair.
 • Both of my parents have fair hair.
 • Both of us like skiing.
 • I told both of them to calm down.

การใช้ "either"

Either เป็นคำที่มีความหมายเชิงบวก เมื่อใช้โดด ๆ จะอ้างถึงคำนาม 1 ใน 2 คำที่ถูกกล่าวถึง มีความหมายว่า “คำนามคำหนึ่งกับคำนามอีกคำหนึ่ง” เนื่องจาก either จะใช้อ้างถึงคำนามเพียงแค่คำเดียวจาก 2 คำ ดังนั้น either ต้องตามด้วยคำนามเอกพจน์เสมอ แต่หากต้องการใช้กับคำนามพหูพจน์ จำเป็นต้องเติม "of" หลัง either

ตัวอย่างเช่น
 • I can stay at either hotel.
 • Either day is fine for me.
 • There are two chairs here. You can take either of them.
 • Either of you can come.
 • Either of the hotels will be fine.
 • I can eat either of the salads.

นอกจากนี้ Either ยังสามารถใช้ร่วมกับ or  ได้อีกด้วย เพื่อพูดถึงคำนามแต่ละคำ ซึ่งจะมีความหมายเหมือนกับความหมายที่กล่าวไปแล้วข้างต้น แต่ในกรณีนี้ either ไม่ใช่คำนำหน้านามเพื่อบอกการแบ่งส่วน แต่ทำหน้าที่เป็นคำเชื่อม

ตัวอย่างเช่น
 • You can have either ice cream or chocolate cake.
 • I will come on either Thursday or Friday.
 • You can either come inside or put on your raincoat.

การใช้ "neither"

Neither  เป็นคำที่มีความหมายเชิงลบ เมื่อใช้โดด ๆ จะอ้างถึงคำนามทั้ง 2 คำ มีความหมายว่า “ไม่ใช่ทั้งคำนามคำนี้และคำนามอีกคำหนึ่ง” เนื่องจาก neither จะใช้อ้างถึงคำนามเพียงแค่คำเดียวจาก 2 คำ ดังนั้น neither ต้องตามด้วยคำนามเอกพจน์เสมอ แต่หากต้องการใช้กับคำนามพหูพจน์ จำเป็นต้องเติม "of" หลัง neither

ตัวอย่างเช่น
 • Neither chair is any good.
 • Neither brother came.
 • Which bag do you want? Neither of them.
 • Neither of us were on time.
 • I think neither of these dresses fits me.
 • Neither of the children wanted to go.

นอกจากนี้ Neither ยังสามารถใช้ร่วมกับ nor  ได้อีกด้วย เพื่อพูดถึงคำนามแต่ละคำ ซึ่งจะมีความหมายเหมือนกับความหมายที่กล่าวไปแล้วข้างต้น แต่ในกรณีนี้ neither ไม่ใช่คำนำหน้านามเพื่อบอกการแบ่งส่วน แต่ทำหน้าที่เป็นคำเชื่อม

ตัวอย่างเช่น
 • You can have neither cookies nor candy.
 • It is neither raining nor snowing.
 • She is neither tall nor short.