สรรพนามที่ไม่ชี้เฉพาะเจาะจง

สรรพนามที่ไม่ชี้เฉพาะเจาะจงจะถูกนำมาใช้เมื่อต้องการกล่าวถึงคน หรือสถานที่ หรือสิ่งของอย่างไม่เจาะจง โดยทั่วไปแล้วสรรพนามที่ไม่ชี้เฉพาะเจาะจงในภาษาอังกฤษที่พบบ่อยมี 4 คำได้แก่ any, some, every และ no

  ผู้คน สถานที่ สิ่งของ
ทั้งหมด everyone
everybody
everywhere everything
บางส่วน (บอกเล่า) someone
somebody
somewhere something
บางส่วน (ปฏิเสธ) anyone
anybody
anywhere anything
ไม่มี no one
nobody
nowhere nothing

สรรพนามที่ไม่ชี้เฉพาะเจาะจงที่ใช้กับ  some และ any จะถูกใช้เพื่ออธิบายถึง ปริมาณที่ไม่แน่นอนหรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ในทางเดียวกัน some และ any สามารถใช้โดด ๆ ได้

ไม่ว่าจะในประโยคใด ๆ ก็ตาม สรรพนามที่ไม่ชี้เฉพาะเจาะจงจะถูกวางไว้ตำแหน่งเดียวกันกับคำนาม

คำนาม สรรพนามที่ไม่ชี้เฉพาะเจาะจง
I would like to go to Paris this summer. I would like to go somewhere this summer.
Jim gave me this book. Someone gave me this book.
I won't tell your secret to Sam. I won't tell your secret to anyone.
I bought my school supplies at the mall. I bought everything at the mall.

ประโยคบอกเล่า

ในประโยคบอกเล่า สรรพนามที่ไม่ชี้เฉพาะเจาะจง some ถูกนำมาใช้เพื่ออธิบายปริมาณที่ไม่แน่นอน สรรพนามที่ไม่ชี้เฉพาะเจาะจง every ถูกนำมาใช้เพื่ออธิบายปริมาณที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และ no ถูกนำมาใช้เพื่ออธิบายว่าไม่มี สรรพนามที่ไม่ชี้เฉพาะเจาะจง no ถูกนำมาใช้บ่อย ๆ ในประโยคบอกเล่าเพื่อสร้างความหมายเชิงปฏิเสธ แต่ยังคงความเป็นประโยคบอกเล่าอยู่ เนื่องจากไม่ได้ใช้คำว่า not

ตัวอย่างเช่น
 
 • Everyone is sleeping in my bed.
 • Someone is sleeping in my bed.
 • No one is sleeping in my bed.
 • I gave everything to Sally.
 • He saw something in the garden.
 • There is nothing to eat.
 • I looked everywhere for my keys.
 • Keith is looking for somewhere to live.
 • There is nowhere as beautiful as Paris.

การใช้ Any คู่กับสรรพนามที่ไม่ชี้เฉพาะเจาะจง หากนำใช้ในประโยคบอกเล่าจะมีความหมายใกล้เคียงกับ every โดยมีความหมายในทำนองว่า ใครก็ได้ ที่ไหนก็ได้ อะไรก็ได้ เป็นต้น

ตัวอย่างเช่น
 • They can choose anything from the menu.
 • You may invite anybody you want to your birthday party.
 • We can go anywhere you'd like this summer.
 • He would give anything to get into Oxford.
 • Fido would follow you anywhere.

ประโยคปฏิเสธ

สรรพนามที่ไม่ชี้เฉพาะเจาะจงที่สามารถใช้ได้กับประโยคปฏิเสธ คือ any

ตัวอย่างเช่น
 • I don't have anything to eat.
 • She didn't go anywhere last week.
 • I can't find anyone to come with me.

ประโยคปฏิเสธที่ใช้ any สามารถเปลี่ยนให้เป็นประโยคบอกเล่าที่มีความหมายเชิงปฏิเสธได้ด้วยการใช้ no แต่อย่างไรก็ดี ความหมายจะเปลี่ยน โดยประโยคที่ใช้สรรพนามที่ไม่ชี้เฉพาะเจาะจง no จะมีความหมายที่รุนแรงกว่า สามารถนำมาใช้เพื่ออธิบา่ยความรู้สึกต่าง ๆ ได้ เช่น ปกป้องตัวเอง สิ้นหวัง หรือโกรธ เป็นต้น

ตัวอย่างเช่น
 • I don't know anything about it. = กลาง ๆ
 • I know nothing about it. = ปกป้องตัวเอง
 • I don't have anybody to talk to. = กลาง ๆ
 • I have nobody to talk to. = สิ้นหวัง
 • There wasn't anything we could do. = กลาง ๆ
 • There was nothing we could do. = ปกป้องตัวเอง/โกรธ

ประโยคคำถามเชิงปฏิเสธ

สรรพนามที่ไม่ชี้เฉพาะเจาะจง every, some, และ any สามารถใช้ในประโยคคำถามเชิงปฏิเสธได้ โดยทั่วไปแล้ว คำตอบของคำถามเหล่านี้ คือ "ใช่" หรือ "ไม่ใช่"

สรรพนามที่ใช้คู่กับ any และ every มักจะใช้ถามเพื่อหาข้อเท็จจริง ในขณะที่ some มักจะถูกนำมาใช้กับคำถามที่พอจะคาดเดาคำตอบได้หรือทราบคำตอบอยู่แล้ว

ตัวอย่างเช่น
 • Is there anything to eat?
 • Did you go anywhere last night?
 • Is everyone here?
 • Have you looked everywhere?

คำถามเหล่านี้สามารถเปลี่ยนให้เป็นเท็จหรือเปลี่ยนให้เป็นคำถามที่สละสลวยได้โดยการทำให้เป็นปฏิเสธ โดยทั่วไปแล้ว ผู้ถามที่ถามคำถามในลักษณะนี้คาดหวังคำตอบว่า "ไม่"

ตัวอย่างเช่น
 • Isn't there anything to eat?
 • Didn't you go anywhere last night?
 • Isn't everyone here?
 • Haven't you looked everywhere?

Some และสรรพนามที่ใช้คู่กับ some จะถูกนำมาใช้ในคำถามก็ต่อเมื่อคุณคิดว่า คุณรู้คำตอบแล้ว หรือใช้กับคำถามที่ไม่ใช่คำถามจริง ๆ (เช่น คำเชิญ หรือคำขอร้องให้ข่วยทำสิ่งต่าง ๆ เป็นต้น) โดยผู้ถามมักจะคาดหวังคำตอบว่า "ใช่"

ตัวอย่างเช่น
 • Are you looking for someone?
 • Have you lost something?
 • Are you going somewhere?
 • Could somebody help me, please? = คำขอร้อง
 • Would you like to go somewhere this weekend? = คำเชิญ

คำถามเหล่านี้สามารถระบุได้ชัดเจนยิ่งขึ้นหากมีการทำให้อยู่ในรูปปฏิเสธ ในกรณีนี้ ผู้ถามรู้สึกมั่นใจได้ว่าจะได้รับคำตอบว่า "ใช่"

ตัวอย่างเช่น
 • Aren't you looking for someone?
 • Haven't you lost something?
 • Aren't you going somewhere?
 • Couldn't somebody help me, please?
 • Wouldn't you like to go somewhere this weekend?