Some และ Any

Some และ any สามารถใช้ได้กับคำนามนับได้และคำนามนับไม่ได้เพื่ออธิบายปริมาณหรือจำนวนที่ไม่ชัดเจน 

การใช้ "some"

Some ใช้ในประโยคที่มีส่วนขยาย

ตัวอย่างเช่น
 • I had some rice for lunch.
 • He got some books from the library.
 • I will have some news next week.
 • Philip wants some help with his exams.
 • There is some butter in the fridge.

นอกจากนี้  Some ยังสามารถใช้ในประโยคคำถามได้อีกด้วย หากคุณคิดว่าคุณทราบคำตอบแล้ว

ตัวอย่างเช่น
 • Did he give you some tea? = I think he did.
 • Is there some fruit juice in the fridge? = I think there is.
 • Would you like some help? = Probably you do.
 • Will you have some roast beef? = Probably you will

และ Some ยังสามารถใช้ในประโยคคำถามเพื่อถามหรือเสนอบางอย่างได้อีกด้วย 

ตัวอย่างเช่น
 • Could I have some books, please?
 • Why don't you take some apples home with you?
 • Would you like some tea?
 • Will you have some cake?

การใช้ "any"

Any ใช้ในประโยคคำถามเมื่อคุณไม่รู้คำตอบ

ตัวอย่างเช่น
 • Do you have any friends in London?
 • Do they have any children?
 • Do you want any groceries from the shop?
 • Are there any problems with your work?

Any ยังสามารถใช้กับ not เพื่อทำให้เป็นประโยคปฏิเสธได้อีกด้วย ในประโยคเหล่านี้ any เน้นความหมาย "ไม่" ให้หนักแน่นมากขึ้น

ตัวอย่างเช่น
 • She doesn't want any kitchen appliances for Christmas.
 • They don't need any help moving to their new house.
 • I don't want any cake.
 • There isn't any reason to complain.