คำบอกปริมาณ enough

Enough สามารถใช้เป็นคำบอกปริมาณได้เมื่อถูกวางไว้หน้าคำนาม เพื่อระบุจำนวน/ปริมาณที่ต้องการหรือจำนวน/ปริมาณที่จำเป็น สามารถใช้ได้ทั้งในประโยคบอกเล่าและประโยคปฏิเสธ 

ตัวอย่างเช่น
  • There is enough bread for lunch.
  • She has enough money.
  • There are not enough apples for all of us.
  • I don't have enough sugar to make a cake.

นอกจากนี้ enough ยังสามารถใช้เป็น คำกริยาวิเศษณ์ที่ใช้บอกระดับหรือปริมาณ ได้อีกด้วย ซึ่งในกรณีนี้ enough ไม่จำเป็นต้องวางไว้หน้าคำนาม