คำคมยอดนิยมในภาษาอังกฤษ

คำคมยอดนิยมเหล่านี้เป็นที่รู้จักกันดีท่ามกลางเจ้าของภาษาที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก บางประโยคมาจากวรรณกรรมภาษาอังกฤษ (บทละคร หนังสือ หรือบทกวี) บางประโยคมาจากภาพยนตร์ ในขณะที่บางประโยคมาจากเรื่องราวที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์ เราสามารถอ้างคำคมทั้งประโยคหรือยกมาเพียงบางส่วนก็ได้ในการพูดคุยในชีวิตประจำวัน สำหรับคำคมที่ยาวมาก ๆ มักจะนิยมอ้างประโยคแรกของคำคมนั้น ๆ เท่านั้น เนื่องจากคนส่วนใหญ่จะรู้จักข้อความที่เหลือดีอยู่แล้ว เมื่อคุณรู้จักคำคมเหล่านี้ คุณจะเริ่มสังเกตได้ว่า คำคมเหล่านี้ถูกอ้างอิงอยู่ในหลาย ๆ ที่ คำคมยอดนิยมส่วนใหญ่อาจจะถูกดัดแปลงเล็กน้อยเพื่อให้เกิดความบันเทิง และยังสามารถนำมาใช้เป็นมุขตลกได้อีกด้วย

คำคม ผู้พูด ภาษา
A rose by any other name would smell as sweet. William Shakespeare อังกฤษ
All that glitters is not gold. William Shakespeare อังกฤษ
All the world’s a stage, and all the men and women merely players. William Shakespeare อังกฤษ
Ask not what your country can do for you; ask what you can do for your country. John Kennedy อังกฤษ
Ask, and it shall be given you; seek, and you shall find. the Bible กรีก
Eighty percent of success is showing up. Woody Allen อังกฤษ
Elementary, my dear Watson. Sherlock Holmes (character) อังกฤษ
For those to whom much is given, much is required. the Bible กรีก
Frankly, my dear, I don't give a damn. Rhett Butler (character) อังกฤษ
Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration. Thomas Edison อังกฤษ
Go ahead, make my day. Harry Callahan (character) อังกฤษ
He travels the fastest who travels alone. Rudyard Kipling อังกฤษ
Hell has no fury like a woman scorned. William Congreve อังกฤษ
Hell is other people. Jean-Paul Sartre ฝรั่งเศส
Here's looking at you, kid. Rick Blaine (character) อังกฤษ
Houston, we have a problem. Jim Lovell (character) อังกฤษ
I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. Martin Luther King อังกฤษ
I have always depended on the kindness of strangers. Blanche Dubois (character) อังกฤษ
I love the smell of napalm in the morning. Lt. Kilgore (character) อังกฤษ
I think therefore I am. Rene Descartes ฝรั่งเศส
If at first you don’t succeed, try, try again. W. E. Hickson อังกฤษ
If you are going through hell, keep going. Winston Churchill อังกฤษ
If you build it, they will come. Joe Jackson (character) อังกฤษ
If you want something done right, do it yourself. Charles-Guillaume Étienne ฝรั่งเศส
If you want something said, ask a man; if you want something done, ask a woman. Margaret Thatcher อังกฤษ
I'll be back. Terminator (character) อังกฤษ
I'm gonna make him an offer he can't refuse. Vito Corleone (character) อังกฤษ
I've got a feeling we're not in Kansas anymore. Dorothy (character) อังกฤษ
Keep your friends close, but your enemies closer. Michael Corleone (character) อังกฤษ
Knowledge is power. Sir Francis Bacon ลาติน
Life is like a box of chocolates. You never know what you’re gonna get. Forrest Gump (character) อังกฤษ
Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Albert Einstein อังกฤษ
May the Force be with you. Star Wars (many characters) อังกฤษ
No one can make you feel inferior without your consent. Eleanor Roosevelt อังกฤษ
Not all those who wander are lost. J. R. R. Tolkein อังกฤษ
Nothing is certain except for death and taxes. Benjamin Franklin อังกฤษ
Parting is such sweet sorrow William Shakespeare อังกฤษ
Power corrupts; absolute power corrupts absolutely. John Dalberg-Acton อังกฤษ
Speak softly and carry a big stick Theodore Roosevelt อังกฤษ
That’s one small step for a man, a giant leap for mankind. Neil Armstrong อังกฤษ
The love of money is the root of all evil. the Bible กรีก
The only thing we have to fear is fear itself. Franklin D. Roosevelt อังกฤษ
The truth will set you free. the Bible กรีก
There's no place like home. Dorothy (character) อังกฤษ
Three can keep a secret, if two of them are dead. Benjamin Franklin อังกฤษ
Tis better to have loved and lost than never to have loved at all. Alfred Lord Tennyson อังกฤษ
To be or not to be, that is the question. William Shakespeare อังกฤษ
To err is human; to forgive, divine. Alexander Pope อังกฤษ
To thine own self, be true. William Shakespeare อังกฤษ
Two roads diverged in a wood, and I, I took the one less travelled by, and that has made all the difference. Robert Frost อังกฤษ
United we stand, divided we fall. Aesop กรีก
What doesn't kill us makes us stronger. Friedrich Nietzsche เยอรมัน
What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. Captain (character) อังกฤษ
Whatever you are, be a good one. Abraham Lincoln อังกฤษ
You can fool all of the people some of the time, and some of the people all of the time, but you can't fool all of the people all of the time. Abraham Lincoln อังกฤษ
You must be the change you wish to see in the world. Mahatma Ghandi อังกฤษ
You talkin' to me? Bickle (character) อังกฤษ