การใช้ "Suggest"

เราสามารถใช้ Suggest ได้ใน 3 รูปแบบที่แตกต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกัน โดยทั้ง 3 รูปแบบนี้อาจจะดูยุ่งยากเล็กน้อย ดังนั้น คุณจำเป็นต้องใส่ใจรายละเอียดให้มาก Suggest สามารถถูกตามหลังได้ด้วย gerund หรือคำคุณศัพท์ที่แสดงความเป็นเจ้าของ + gerund เมื่อ gerund ไม่ได้อ้างถึงประธานของประโยค

ตัวอย่างเช่น
 • He suggested going to Glastonbury.
 • He suggested my going to Glastonbury.
 • I suggested visiting your grandmother.
 • I suggested your visiting your grandmother.

นอกจากนี้ Suggest ยังสามารถถูกตามด้วย that + ประธาน + should + กริยา ได้อีกด้วย แต่ในอนุประโยคเหล่านี้ทั้ง that และ should สามารถละได้ โดยละประธานหลังคำกริยา suggest

ตัวอย่างเช่น
 • He suggests that I should go to New York.
 • He suggests that I go to New York.
 • He suggests I should go to New York.
 • He suggests I go to New York.

Suggest สามารถถูกตามหลังด้วยคำนามได้ หากมีความหมายชัดเจน 

ตัวอย่างเช่น
 • What kind of ice cream are you having? I suggest chocolate.
 • I suggest Jim for this project.
 • He suggested the Toyota Prius instead of another hybrid car.
 • If you are allergic to hair, I suggest a bird or a fish as a pet.

ประการสุดท้าย suggest สามารถถูกตามหลังด้วย question word + infinitive ได้

ตัวอย่างเช่น
 • He suggested where to go.
 • I suggested what to see.
 • You suggested when to leave.
 • They suggested which coat to buy.