การใช้ "Mean"

Mean + gerund ใช้อธิบายว่า ผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร หรือใช้อธิบายสิ่งที่จำเป็น และสามารถใช้ involve  แทน mean ได้ 

ตัวอย่างเช่น
  • If you take that job in London it will mean travelling for two hours every day.
  • We could take the ferry to France, but that will mean spending a night in a hotel.
  • Buying this jacket now means not buying another until next year.
  • Leaving school would mean finding a job.

Mean + infinitive ใช้อธิบายความตั้งใจหรือแผนที่วางไว้  และสามารถใช้ intend แทน mean ได้ 

ตัวอย่างเช่น
  • Did you mean to dial this number?
  • I mean to finish this job by the end of the week!
  • I didn't mean to hurt you.
  • I meant to return the books on time.