การใช้ "Excuse", "Forgive" และ "Pardon"

Excuse, forgive และ pardon สามารถถูกตามหลังด้วย กรรม + gerund หรือ for + กรรม + gerund  ก็ได้ (พบได้บ่อยในภาษาพูด) รวมไปถึงคำกริยาทั้ง 3 ตัวนี้ยังสามารถถูกตามหลังด้วย คำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ + gerund ได้อีกด้วย แต่เป็นทางการมากและไม่ค่อยนำมาใช้พูดมากเท่าใดนัก ในตัวอย่างด้านล่าง หากประโยคใดเป็นทางการมากจะมีเครื่องหมายดอกจันกำกับไว้ (*) นอกจากนี้ ยังสามารถใช้คำนามตามหลัง Excuse, forgive และ pardon ได้ด้วยเช่นกัน

ตัวอย่างเช่น
  • Excuse me interrupting.
  • Excuse me for interrupting.
  • *Excuse my interrupting.
  • Excuse the interruption.
  • I can't forgive him lying to me.
  • I can't forgive him for lying to me.
  • *I can't forgive his lying to me.
  • I can't forgive his lies.