การใช้ "Come"

Come + gerund จะมีความหมายเหมือนคำกริยาที่บอกการเคลื่อนไหวอื่น ๆ คือ หมายถึง ประธานกำลังทำบางอย่างที่ต้องเคลื่อนที่

ตัวอย่างเช่น
 • She came running across the field.
 • The horse came racing around the corner.
 • My dog always comes bounding out of the car.
 • When I call you, please come running.

Come + infinitive หมายถึง มีบางอย่างเกิดขึ้นหรือกำลังพัฒนาขึ้น ไม่ว่าสิ่งนั้นจะอยู่ภายใต้การควบคุมของประธานหรือไม่ก็ตาม 

ตัวอย่างเช่น
 • At first I thought he was crazy, but I've come to appreciate his sense of humour.
 • How did you come to be outside the wrong house?
 • The book has come to mean something quite different for me.
 • I have come to see that you were right all along.

นอกจากนี้ Come + infinitive ยังหมายความว่า กริยานั้นระบุเป้าหมายของการมา และจะมีความหมายเหมือนคำกริยาที่บอกการเคลื่อนไหวอื่น ๆ

ตัวอย่างเช่น
 • I came to see the new exhibition.
 • We came to watch a movie.
 • Will you come to eat dinner?