การใช้ "Appreciate"

Appreciate สามารถถูกตามด้วย gerund โดด ๆ ได้เมื่อใช้อ้างถึงประธานหรืออนุประโยค แต่หาก appreciate ตามด้วยคำคุณศัพท์ที่แสดงความเป็นเจ้าของ + gerund จะไม่ได้อ้างถึงประธาน นอกจากนี้ ยังสามารถใช้คำนามตามหลัง appreciate ได้อีกด้วย

ตัวอย่างเช่น
  • I appreciate having time off work.
  • I appreciate your giving me time off work.
  • I appreciate time off work.
  • We appreciate eating chocolate cake.
  • We appreciate his eating our chocolate cake.
  • We appreciate chocolate cake.