คํานามเอกพจน์และคำนามพหูพจน์

คำนามปกติทั่วไป

โดยทั่วไปแล้วคำนามเอกพจน์ส่วนใหญ่สามารถเปลี่ยนรูปให้เป็นพหูพจน์ได้ด้วยการเติม -s

ตัวอย่างเช่น
เอกพจน์ พหูพจน์
boat boats
house houses
cat cats
river rivers

คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย s, x, z, ch, sh สามารถเปลี่ยนให้พหูพจน์ได้ด้วยการเติม -es

ตัวอย่างเช่น
เอกพจน์ พหูพจน์
bus buses
wish wishes
pitch pitches
box boxes

คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย y และด้านหน้า y เป็นพยัญชนะ สามารถเปลี่ยนให้พหูพจน์ได้ด้วยการตัด y ทิ้งและเติม -ies

ตัวอย่างเช่น
เอกพจน์ พหูพจน์
penny pennies
spy spies
baby babies
city cities
daisy daisies

คำนามพิเศษ

นอกจากคำนามปกติทั่วไปแล้ว ยังมีคำนามอีกกลุ่มที่มีหลักการเปลี่ยนให้เป็นพหูพจน์ที่แตกต่างออกไป ดังนั้น จึงเรียกคำนามกลุ่มนี้ว่า คำนามพิเศษหรือคำนามไม่ปกติ (Irregular noun plurals) ที่พบได้บ่อย ได้แก่

ตัวอย่างเช่น
เอกพจน์ พหูพจน์
woman women
man men
child children
tooth teeth
foot feet
person people
leaf leaves
mouse mice
goose geese
half halves
knife knives
wife wives
life lives
elf elves
loaf loaves
potato potatoes
tomato tomatoes
cactus cacti
focus foci
fungus fungi
nucleus nuclei
syllabus syllabi/syllabuses
analysis analyses
diagnosis diagnoses
oasis oases
thesis theses
crisis crises
phenomenon phenomena
criterion criteria
datum data

คำนามบางคำจะไม่มีการเปลี่ยนรูป ดังนั้น ไม่ว่าจะใช้ในรูปเอกพจน์หรือพหูพจน์ก็จะเขียนเหมือนกัน

ตัวอย่างเช่น
เอกพจน์ พหูพจน์
sheep sheep
fish fish
deer deer
species species
aircraft aircraft

กฏการใช้ Irregular verb/noun

คำนามพหูพจน์บางคำใช้คู่กับกิริยาที่เป็นเอกพจน์

คำนามพหูพจน์ที่ใช้คู่กับคำกิริยาที่เป็นเอกพจน์ ประโยค
news The news is at 6.30 p.m.
athletics Athletics is good for young people.
linguistics Linguistics is the study of language.
darts Darts is a popular game in England.
billiards Billiards is played all over the world.

คำนามบางคำจะอยู่ในรูปพหูพจน์เสมอและใช้คู่กับกิริยาที่เป็นพหูพจน์ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วคำนามลักษณะนี้จะไม่ถูกนำมาใช้ในรูปของเอกพจน์ หรือหากมีการนำมาใช้ในรูปเอกพจน์ ก็จะมีความหมายแตกต่างจากความหมายที่ใช้เมื่ออยู่ในรูปพหูพจน์ คำนามที่กล่าวถึงเหล่านี้ได้แก่ trousers, jeans, glasses, savings, thanks, steps, stairs, customs, congratulations, tropics, wages, spectacles, outskirts, goods, wits

คำนามพหูพจน์ที่ใช้คู่กับคำกิริยาที่เป็นพหูพจน์ ประโยค
trousers My trousers are too tight.
jeans Her jeans are black.
glasses Those glasses are his.