การใช้ simple present tense เพื่อบอกสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

Simple present tense ถูกนำมาใช้เพื่อบอกให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ หากคำกล่าวนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในปัจจุบัน และข้อเท็จจริงเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถูกกำหนดไว้แล้วในตารางเวลา ตารางการงานและปฏิทิน 

ตัวอย่างเช่น
  • The plane arrives at 18.00 tomorrow.
  • She has a yoga class tomorrow morning.
  • The restaurant opens at 19.30 tonight.
  • Next Thursday at 14.00 there is an English exam.
  • The plane leaves in ten minutes.