คำก่อนคำนำหน้านาม

คำก่อนคำนำหน้านามมักจะถูกวางไว้ข้างหน้า a หรือ an + คำคุณศัพท์ + คำนาม  เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำนามที่ขยาย Such และ what ใช้เพื่อแสดงความรู้สึกประหลาดใจหรือความรู้สึกอื่น ๆ

ตัวอย่างเช่น
  • What a lovely day!
  • She's such a beautiful woman.
  • You can't imagine what an incredible meal I just ate.
  • I've had such a good time today!

Rather และ quite คือ คำที่ใช้นำหน้าคำคุณศัพท์ที่ใช้ขยายคำนามเพื่อใช้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพในระดับที่เจาะจงของคำนามนั้น ๆ สามารถใช้แสดงความผิดหวัง ความพึงพอใจ หรือความรู้สึกอื่น ๆ ได้ ในภาษาอังกฤษแบบบริติช rather ถูกใช้เป็นคำก่อนคำนำหน้านาม ในภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน rather ถูกใช้เป็นคำกริยาเท่านั้น ตัวอย่างในบทเรียนนี้ คือ การใช้ rather ในภาษาอังกฤษแบบบริติช

ตัวอย่างเช่น
  • It was quite a nice day.
  • He's had quite a bad accident.
  • It's rather a small car.
  • I've just met rather a nice man.