คำกริยาวิเศษณ์นำในประโยคคำถาม

คำกริยาวิเศษณ์นำในประโยคคำถาม ได้แก่ why, where, how และ  when จะถูกวางไว้ต้นประโยคคำถาม ซึ่งสามารถตอบคำถามนี้ในแบบเป็นประโยคหรือบุพบทวลีก็ได้ เมื่อใช้คำวิเศษณ์ประเภทนี้ขึ้นต้นประโยคคำถามแล้วต้องสลับประธานและกริยา โดยให้กริยาขึ้นก่อน

ตัวอย่างเช่น
 • Why are you so late? There was a lot of traffic.
 • Where is my passport? In the drawer.
 • How are you? I'm fine.
 • When does the train arrive? At 11:15.
การใช้ how

How สามารถใช้สร้างประโยคคำถามได้ 4 แบบ หากใช้ How เพียงคำเดียวจะหมายถึง "ในทางไหน/ได้อย่างไร"

ตัวอย่างเช่น
 • How did you make this sauce?
 • How do you start the car?
 • How can I get to your house?

How สามารถใช้ร่วมกับคำคุณศัพท์เพื่อถามเกี่ยวกับระดับหรือลักษณะ

ตัวอย่างเช่น
 • How tall are you?
 • How old is your house?
 • How angry is mother?

How สามารถใช้ร่วมกับ much และ many เพื่อถามเกี่ยวกับปริมาณ Much ใช้กับคำนามนับไม่ได้ many ใช้กับคำนามนับได้

ตัวอย่างเช่น
 • How many people are coming to the party?
 • How much flour do I need?
 • How much are these tomatoes?

How สามารถใช้ร่วมกับคำวิเศษณ์อื่น ๆ เพื่อถามเกี่ยวกับความถี่หรือระดับของการกระทำนั้น ๆ

ตัวอย่างเช่น
 • How quickly can you read this?
 • How often do you go to London?
 • How loudly does your brother scream?