คำนำหน้านาม A, An

ในภาษาอังกฤษ คำนำหน้านาม a, an มีลักษณะเหมือนคำหน้านามอื่น ๆ ที่ไม่มีการเปลี่ยนรูป การจะเลือกใช้ a หรือ an นั้นก็ขึ้นอยู่กับว่า อักษรตัวแรกของคำนามที่ถูกนำหน้า  ให้ใช้ a เมื่อคำนามถัดไปขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ หรือข้างหน้าคำเริ่มต้นด้วย u และ eu โดยออกเสียงเหมือนคำว่า you  ให้ใช้ an เมื่อคำนามคำถัดไปเริ่มต้นด้วยสระ  (a,e,i,o,u) หรืออกเสียง h

ตัวอย่างเช่น
 • a boy
 • an apple
 • a car
 • a helicopter
 • an elephant
 • a big elephant
 • an itchy sweater
 • an ugly duck
 • a european
 • a university
 • a unit
 • an hour
 • an honor

คำนำหน้านาม a, an สามารถใช้อ้างถึงสิ่งที่กล่าวถึงเป็นครั้งแรก หรืออ้างถึงจำนวนที่เจาะจงของคนในกลุ่มหรือในชั้นเรียน ต่อไปนี้ คือ ตัวอย่างการใช้คำนำหน้านาม a, an ในกรณีต่าง ๆ

ใช้ a เมื่อกล่าวถึงสิ่งนั้น ๆ เป็นครั้งแรก

ตัวอย่างเช่น
 • Would you like a drink?
 • I've finally got a good job.
 • An elephant and a mouse fell in love.
การกล่าวถึงสมาชิกในกลุ่ม

ใช้ a กับอาชีพ

ตัวอย่างเช่น
 • John is a doctor.
 • Mary is training to be an engineer.
 • He wants to be a dancer.

ใช้ a กับสัญชาติและศาสนาเมื่อกล่าวในรูปเอกพจน์

ตัวอย่างเช่น
 • John is an Englishman.
 • Kate is a Catholic.

ใช้ a กับวันประจำสัปดาห์ เมื่อกล่าวโดยทั่วไปไม่ได้เจาะจง

ตัวอย่างเช่น
 • I was born on a Thursday.
 • Could I come over on a Saturday sometime?

ใช้ a  เมื่อกล่าวถึงตัวอย่างเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง

ตัวอย่างเช่น
 • The mouse had a tiny nose .
 • The elephant had a long trunk .
 • It was a very strange car .

ใช้ a กับคำนามเอกพจน์ที่อยู่หลังคำว่า 'what' และ 'such'

ตัวอย่างเช่น
 • What a shame !
 • She's such a beautiful girl .
 • What a lovely day !

ใช้ a เมื่อต้องการหมายถึง 'one' เพื่ออ้างถึงสิ่งเดียว คนเดียว หรือหน่วยเดียว ในประโยคเหล่านี้ สามารถใช้  "one" แทนการใช้ a ได้ เพื่อเป็นการเน้นจำนวนให้ชัดเจน

ตัวอย่างเช่น
 • I'd like an orange and two lemons please.
 • I'd like one orange and two lemons please.
 • The burglar took a diamond necklace and some valuable paintings.
 • I can think of a hundred reasons not to come.
 • I need a kilogram of sugar.
 • I need one kilogram of sugar.
 • You can't run a mile in 5 minutes!