อนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็ว ๆ นี้

รูปแบบ

เมื่อเราพูดถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็ว ๆ นี้ เราจะใช้โครงสร้างประโยคที่ประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่
verb to be ในรูป present tense ที่สอดคล้องกับประธาน + about + to กริยาช่อง 1

ประธาน + to be + about (หรือ just about) + to กริยาช่อง 1
I am about to be sick
They are about to arrive.
It is just about to explode.
การใช้ To leave เพื่อบอกสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็ว ๆ นี้
ประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ ประโยคคำถาม ประโยคคำถามเชิงปฏิเสธ
I am about to leave. I am not about to leave. Am I about to leave? Am I not about to leave?
You are about to leave. You are not about to leave. Are you about to leave? Aren't you about to leave?
He is about to leave. He is not about to leave. Is he about to leave? Isn't he about to leave?
We are about to leave. We aren't about to leave. Are we about to leave? Aren't we about to leave?
They are about to leave. They aren't about to leave. Are they about to leave? Aren't they about to leave?

การใช้

นี่คือรูปแบบประโยคที่ใช้เพื่อบอกสิ่งว่ากำลังจะมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากที่พูดเสร็จ และเพื่อเน้นว่าสิ่งนั้นกำลังจะเกิดขึ้นเร็ว ๆ นี้  เรามักจะเติม just ก่อน about เพื่อเน้นว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นทันที 

ตัวอย่างเช่น
  • She is about to cry.
  • You are about to see something very unusual.
  • I am about to go to a meeting.
  • We are just about to go inside.
  • Sally is just about to jump off that diving board.

นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ verb to be ในรูป simple past tense เพื่อบอกให้ทราบว่า สิ่งนั้นกำลังจะเกิดขึ้น แต่มีอีกสิ่งหนึ่งเข้ามาแทรก โดยทั่วไปแล้วจะเชื่อม 2 เหตุการณ์ด้วย when 

ตัวอย่างเช่น
  • She was about to leave when Jim arrived.
  • When it started to rain, I was about to go out for a walk.
  • I was just about to call her when she walked in.
  • The car was just about to flip over when he regained control.